Forskrift om fredning av Grunnvatnet naturreservat, Ballangen kommune, Nordland.

DatoFOR-1997-12-19-1355
PublisertII 1997 800
Ikrafttredelse19.12.1997
Sist endretFOR-2014-12-15-1692
Endrer
Gjelder forBallangen kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Grunnvatnet naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 1997 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 22 okt 2004 nr. 1391. Endret ved forskrift 15 des 2014 nr. 1692.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde mellom Forså og Børsvatnet i Ballangen kommune, Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 19. desember 1997 under betegnelsen «Grunnvatnet naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 41/1, 41/2, 41/3, 42/2, 42/5, 46/1,17, 46/2, 46/2,19, 46/3,30, 46/4,11, 46/5, 46/6,12, 46/7, 46/8, 46/10,23, 46/14, 46/15, 46/16, 46/18, 46/19, 46/20, 46/21, 46/22, 46/24, 48/2, 48/3, 48/4,7, 48/5, 48/6, 48/8, 48/9, 49/2,3, 49/4,8, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 51/11, 51/14, 51/15, 52/3, 52/4, 75/1, 76/1, 76/2, 76/3, 77/1, 77/2, 77/4, 77/5, 77/6, 78/1,2, 78/3, 91/1, 91/2.

Reservatet dekker et areal på ca. 4 450 daa, hvorav ca. 1 150 daa er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljødirektoratet desember 2014. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Ballangen kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 15 des 2014 nr. 1692.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, særlig av hensyn til dets sentrale betydning som trekk- og hekkeområde for våtmarksfugl.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, nyplanting, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter, modellfly og brettseiling.

Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i kapittel IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Utmarksbeite og utmarksslått som på vernetidspunktet eller der dette tidligere har vært vanlig, samt flytting med rein gjennom området.
3.Å lede dreneringsvann gjennom vassdraget eller dreneringskanaler.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Tynning og avvirking av granplantefelt.
6.Jakt på hjortevilt og fellefangst av mink.
7.Lovlig bruk av hund ved jakt på hjortevilt, og ved ettersøk etter skadet hjortevilt.
8.Vedlikehold av eksisterende bygninger.
9.Vedlikehold av telekabler.
10.Nødvendig motorisert ferdsel på frossen, snødekt mark i forbindelse med tillatt skogsdrift, og ved utøvelse av reindrift.
11.Vedlikehold av kraftlinjer.
12.Utøvelse av fiske.
13.Opplag av båt på egen grunn.
0Endret ved forskrift 22 okt 2004 nr. 1391.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Tynningshogst av ved til eget bruk, og motorisert ferdsel på frossen snødekt mark i forbindelse med dette. Kantskog mot vann, elver og myrområder skal spares under hogst.
3.Restaureringstiltak i deler av Børselva for å bedre gyteforholda for ørret.
4.Å slakte rein i området.
5.Forsterkning av eksisterende kraftlinjer.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges fylkesmannen i Nordland.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.