Forskrift om fredning av Straume naturreservat, Bø kommune, Nordland.

DatoFOR-1997-12-19-1358
PublisertII 1997 806
Ikrafttredelse19.12.1997
Sist endretFOR-2015-10-26-1315
Endrer
Gjelder forBø kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Straume naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 1997 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 22 okt 2012 nr. 1006, 26 okt 2015 nr. 1315.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde ved tettstedet Straume i Bø kommune, Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 19. desember 1997 under betegnelsen «Straume naturreservat».

II

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 29/23, 29/27, 29/30, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/8, 30/9, 30/11, 30/14, 30/20, 31/10, 36/1, 36/6, 36/11, 36/14, 36/17, 36/18, 36/26, 36/34, 36/57, 36/162, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/10, 37/19, 37/51, 37/52, 39/6, 39/13, 39/21, 39/60.

Naturreservatet dekker et totalareal på 1 641 dekar, hvorav 290 dekar er landareal, 750 dekar er ferskvannsareal og 601 dekar er sjø- og brakkvannsareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:7 000 datert Direktoratet for naturforvaltning oktober 2012. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Bø kommune, hos fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 22 okt 2012 nr. 1006.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, særlig av hensyn til det spesielle og sårbare fuglelivet.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Planting eller såing er forbudt.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av dyr er forbudt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, nyplanting, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands, herunder start og landing med luftfartøy, samt lavtflygning under 300 meter, er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter, modellfly, brettseiling og kiting.
5.Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
7.Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt.
8.Bålbrenning er forbudt.
0Endret ved forskrifter 22 okt 2012 nr. 1006, 26 okt 2015 nr. 1315.

V

Bestemmelsene i kapittel IV er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Bestemmelsene i kapittel IV nr. 1–4 er ikke til hinder for nødvendig istandsetting av energi- og kraftanlegg ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i kapittel IV pkt. 1–3 er ikke til hinder for:

1.Sanking av bær og sopp
2.Jakt på hjortevilt og kystsel, og fellefangst av mink.
3.Lovlig bruk av hund ved jakt på hjortevilt, og ved ettersøk etter skadet hjortevilt.
4.Utøvelse av fiske og fangst av sjøpattedyr i henhold til gjeldende regelverk.
5.Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg som er i bruk på vernetidspunktet.
6.Å lede dreneringsvann gjennom vassdragene eller i eksisterende dreneringskanaler.
7.
a.Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg.
b.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.

Bestemmelsen i kapittel IV pkt. 4 er ikke til hinder for motorisert ferdsel langs offentlig veg.

0Endret ved forskrifter 22 okt 2012 nr. 1006, 26 okt 2015 nr. 1315.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i kapittel IV pkt. 5.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i kapittel V pkt. 8.
4.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under kapittel V pkt. 8 b.
5.Etablering av nye anlegg for Kystverkets virksomhet.
0Endret ved forskrift 22 okt 2012 nr. 1006.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges fylkesmannen i Nordland.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.