Forskrift om fredning av Kjerkvatnet naturreservat, Evenes kommune, Nordland.

DatoFOR-1997-12-19-1359
PublisertII 1997 808
Ikrafttredelse19.12.1997
Sist endretFOR-2001-05-07-1695
Endrer
Gjelder forEvenes kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Kjerkvatnet naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 1997 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 26 feb 1998 nr. 212, 7 mai 2001 nr. 1695.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde sør og vest for Evenes flyplass i Evenes kommune, Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl. res. av 19. desember 1997 under betegnelsen «Kjerkvatnet naturreservat».

Med hjemmel i kgl. res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegasjon av 3. november 1988 er forskriften for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak den 26. februar 1998.

0Endret ved forskrift 26 feb 1998 nr. 212.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

3/1, 3/2, 3/4,14, 3/6, 3/8,23, 3/10, 3/11, 3/13, 3/15, 3/18, 3/19, 3/38, 3/46, 4/1, 4/3,5, 4/4, 4/6, 4/8, 4/16, 4/17, 4/22, 4/37, 4/45, 5/1, 5/24, 5/27, 5/34, 5/37.

Reservatet dekker et areal på ca. 2.235 daa, hvorav ca. 1.020 daa er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet desember 1997, endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak av 7. mai 2001.

Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Evenes kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 7 mai 2001 nr. 1695.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv. Det er spesielt viktig å bevare områdets betydning som hekke- og trekkområde for våtmarksfugl samt det rike og spesielle plantelivet i og ved Kjerkvatnet.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, nyplanting, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter, modellfly og brettseiling.
5.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
0Endret ved forskrift 26 feb 1998 nr. 212.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyn-, skjøtsel, og forvaltningsøyemed.
2.Utmarksbeite og utmarksslått som på vernetidspunktet eller der dette tidligere har vært vanlig.
3.Å lede dreneringsvann ut gjennom vassdraget eller i eksisterende dreneringskanaler.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt på hjortevilt og gaupe, lisensjakt på jerv, samt fellefangst av mink.
6.Lovlig bruk av hund ved jakt på hjortevilt og gaupe samt lisensjakt på jerv, og ved ettersøk etter skadet hjortevilt, gaupe og jerv.
7.Nødvendig bruk og vedlikehold av havariveier mellom flyplassen og Kjerkvatnet.
8.Vedlikehold av kraftlinjer.
9.Utøvelse av fiske og jakt på sjøpattedyr i henhold til gjeldende regelverk.
10.Drift og vedlikehold av Kystverkets eksisterende anlegg, samt nødvendig ferdsel i forbindelse med denne virksomheten.
11.Fortøyning av båter i Tårstadosen og Stunesosen.
12.Ferdsel med motordrevet båt i Tårstadosen og Stunesosen.
0Endret ved forskrifter 26 feb 1998 nr. 212, 7 mai 2001 nr. 1695.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Hogst av ved til eget bruk.
3.Skjøtsel og avvirkning i eksisterende granplantefelt på vernetidspunktet.
4.Felling av fugl av hensyn til flysikkerheten ved flyplassen.
5.Forsterkning av eksisterende kraftlinjer.
6.Etablering av nye anlegg for Kystverkets virksomhet.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 7 mai 2001 nr. 1695.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.