Forskrift om fredning av Nautå naturreservat, Evenes kommune, Nordland.

DatoFOR-1997-12-19-1360
PublisertII 1997 811
Ikrafttredelse19.12.1997
Sist endretFOR-2002-08-16-1098
Endrer
Gjelder forEvenes kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Nautå naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 1997 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 16 aug 2002 nr. 1098.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde ved Nautå i Evenes kommune, Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 19. desember 1997 under betegnelsen «Nautå naturreservat». Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572, jf. Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning 16. august 2002.

0Endret ved forskrift 16 aug 2002 nr. 1098.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 4/3, 4/4, 4/7,19, 4/9, 4/14, 4/44, 5/5, 5/10, 5/11, 5/20, 5/21, 5/23, 5/32, 5/37, 5/41, 5/49.

Reservatet dekker et areal på ca. 410 daa, hvorav ca. 70 daa er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet, desember 1997. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Evenes kommune, hos fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv. Det er spesielt viktig å bevare områdets betydning som hekke- og trekkområde for våtmarksfugl samt det rike og spesielle plantelivet.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, nyplanting, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter, modellfly og brettseiling.

Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

0Endret ved forskrift 16 aug 2002 nr. 1098.

V

Bestemmelsene i kapittel IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Utmarksbeite og utmarksslått som på vernetidspunktet eller der dette tidligere har vært vanlig.
3.Jakt på hjortevilt og fellefangst av mink.
4.Lovlig bruk av hund ved jakt på hjortevilt, og ved ettersøk etter skadet hjortevilt.
5.Vedlikehold av kraftlinjer.
6.Utøvelse av fiske.
7.Reparasjoner og vedlikehold av de kommunale og interkommunale vann- og avløpsledningene som krysser verneområdet, og bruk av motorkjøretøy i den forbindelse.
8.Motorisert ferdsel etter etablerte bilveier som krysser gjennom området.
0Endret ved forskrift 16 aug 2002 nr. 1098.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Felling av fugl av hensyn til flysikkerheten ved flyplassen.
3.Bygging av laksetrapp ved Kirkhaugfossen.
4.Å føre dreneringsvann ut i reservatet.
5.Forsterkning av eksisterende kraftlinjer.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet1 etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 16 aug 2002 nr. 1098.
1Inntil videre er forvaltningen av verneforskriften lagt til Fylkesmannen i Nordland.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.