Forskrift om fredning av Fisklausvatnet naturreservat, Grane kommune, Nordland.

DatoFOR-1997-12-19-1362
PublisertII 1997 815
Ikrafttredelse19.12.1997
Sist endretFOR-2002-03-07-332
Endrer
Gjelder forGrane kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Fisklausvatnet naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 1997 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 7 mars 2002 nr. 332.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarksområde ved Fisklausvatnet i Grane kommune, Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 19. desember 1997 under betegnelsen «Fisklausvatnet naturreservat».

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og 25. oktober 1996 nr. 1008 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988 og 25. juni 1998 er forskriften for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak den 7. mars 2002.

0Endret ved forskrift 7 mars 2002 nr. 332.

II

Det fredete området berører gnr./bnr.: 44/1 og 45/1.

Reservatet dekker et areal på ca. 38.500 daa, hvorav ca. 34.500 daa er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:50.000, datert Miljøverndepartementet desember 1997. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Grane kommune, hos fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, særlig av hensyn til det rike og spesielle fuglelivet.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, nyplanting, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter, modellfly og brettseiling.

Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Telting i forbindelse med fotturer i området.
3.Utmarksbeite og utmarksslått som på vernetidspunktet eller der dette tidligere har vært vanlig.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Jakt på hjortevilt, hønsefugl, hare, mink og rødrev.
6.Lovlig bruk av hund ved jakt på hjortevilt, hønsefugl og hare, samt ved ettersøk etter skadet hjortevilt.

7. Jakt/lisensjakt/skadefelling av bjørn, ulv, gaupe og jerv.

8.Utøvelse av fiske.
9.Bruk av motorbåt med motorstørrelse inntil 5 hk i forbindelse med utøvelse av fiske i Fisklausvatnet.
10.Nødvendig motorisert ferdsel på frossen snødekt mark.
11.Vedlikehold av bygninger.
12.Bruk av nedfalt virke og tørre kvister til lovlig bål på stedet.
0Endret ved forskrift 7 mars 2002 nr. 332.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Hogst av ved.
3.Oppføring av naust ved Fisklausvatnet.
4.Opplag av et begrenset antall båter i Fisklausvatnet.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 7 mars 2002 nr. 332.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.