Forskrift om fredning av Lågen naturreservat og Grunnfør fuglefredningsområde, Hadsel kommune, Nordland.

DatoFOR-1997-12-19-1363
PublisertII 1997 817
Ikrafttredelse19.12.1997
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forHadsel kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§9, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23. jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Lågen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 1997 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 9, § 10, § 14 annet ledd, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 26 feb 1998 nr. 213, 26 april 2002 nr. 405, 14 juni 2002 nr. 609, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. §§ 9, 10 og § 14 2. ledd og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde og et tilstøtende våtmarks- og landbruksområde ved Grunnfør i Hadsel kommune, Nordland fylke fredet som naturreservat og fuglefredningsområde ved kgl. res. av 19. desember 1997 under betegnelsen «Lågen naturreservat» og «Grunnfør fuglefredningsområde».

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og 25. oktober 1996 nr. 1008 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988 og 25. juni 1998 er forskriften for naturreservatet endret ved Miljødirektoratet s vedtak den 26. februar 1998 og for fuglefredningsområdet ved vedtak av 26. april 2002.

0Endret ved forskrifter 26 feb 1998 nr. 213, 26 april 2002 nr. 405, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

II

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 37/4, 37/5, 37/8, 37/9 og et sameie under gnr. 37. Fuglefredningsområdet berører følgende gnr./bnr.: 37/1, 37/2,9, 37/3, 37/4, 37/5, 37/7, 37/8, 37/11.

Reservatet dekker et areal på ca. 70 daa, hvorav ca. 55 daa er landareal. Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca. 1.650 daa, hvorav ca 671 daa er landareal.

Grensene for verneområdene framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Direktoratet for naturforvaltning, april 2002. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Hadsel kommune, hos fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 26 feb 1998 nr. 213, 26 april 2002 nr. 405, 14 juni 2002 nr. 609, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med fredningen av reservatet er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, særlig på grunn av dets betydning som hekke- og trekkområde for våtmarksfugl.

Formålet med fuglefredningen er å bevare områdets rike fugleliv og deres livsmiljø, særlig av hensyn til områdets sentrale betydning som trekkområde for kortnebbgås.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, nyplanting, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands, samt lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter, modellfly og brettseiling.
5.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
0Endret ved forskrift 26 feb 1998 nr. 213.

V

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt i fuglefredningsområdet i perioden 1.-31. mai. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. oppføring av hytter, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og framføring av nye luftledninger. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.I perioden 1.-31. mai er all ferdsel til vanns og til lands utenom eksisterende veger forbudt, unntatt i forbindelse med grunneiernes næringsutøvelse. Forbudet gjelder også lavtflyging under 300 m, samt bruk av modellbåt og modellfly.

VI

Bestemmelsene i punkt IV og V er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Tradisjonell bruk av fuglefredningsområdet til landbruksformål, herunder utmarksbeite og utmarksslått som på vernetidspunktet eller der dette tidligere har vært vanlig.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Jakt på hjortevilt og fellefangst av mink.
5.Lovlig bruk av hund ved jakt på hjortevilt, og ved ettersøk etter skadet hjortevilt.
6.Vedlikehold av kraftlinjer.
7.Utøvelse av fiske og jakt på sjøpattedyr i henhold til gjeldende regelverk.
8.Drift og vedlikehold av Kystverkets eksisterende anlegg, samt nødvendig ferdsel i forbindelse med denne virksomheten.
0Endret ved forskrift 26 april 2002 nr. 405.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Tiltak for å begrense beiteskader av gås på jordbruksarealer.
2.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
3.Forsterkning av eksisterende kraftlinjer.
4.Etablering av nye anlegg for Kystverkets virksomhet.

VIII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

IX

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

X

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten1 etter denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 26 april 2002 nr. 405, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
1Forvaltningsmyndigheten etter forskriften tillegges Fylkesmannen i Nordland.

XI

Denne forskrift trer i kraft straks.