Forskrift om vern av Glomådeltaet landskapsvernområde med fuglelivsfredning, Rana kommune, Nordland.

DatoFOR-1997-12-19-1369
PublisertII 1997 829
Ikrafttredelse19.12.1997
Sist endretFOR-2002-02-21-244
Endrer
Gjelder forRana kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§7, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Glomådeltaet landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 1997 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. § 6, § 7, § 14, annet ledd, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 26 feb 1998 nr. 215, 21 feb 2002 nr. 244.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jf. § 6, § 7 og § 14 annet ledd og § 21, § 22 og § 23, er et våtmarks- og landbruksområde omkring Glomågas utløp i Langvatnet i Rana kommune, Nordland fylke vernet som landskapsvernområde med fuglelivsfredning ved kgl.res. av 19. desember 1997 under betegnelsen «Glomådeltaet landskapsvernområde med fuglelivsfredning».

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988 er forskriften for landskapsvernområdet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak den 26. februar 1998 og 21. februar 2002.

0Endret ved forskrifter 26 feb 1998 nr. 215, 21 feb 2002 nr. 244.

II

Det vernede området berører følgende gnr./bnr.: 119/1, 120/1, 120/2, 120/9, 120/14, 121/2, 121/3, 121/6, 121/7, 121/8, 121/9, 124/2, 124/3, 126/1, 126/2, 127/1, 127/2, 127/3.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 6.060 daa, hvorav ca. 2.600 daa er landareal.

Grensene for verneområdet framgår av kart i målestokk 1:20.000, datert Miljøverndepartementet desember 1997. Kartet og verneforskriften oppbevares i Rana kommune, hos fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 21 feb 2002 nr. 244

III

Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, spesielt det rike fuglelivet, de botanisk verdifulle myr- og sumpområdene, samt det spesielle deltalandskapet.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, masseuttak, oppfylling, planering og lagring av masse, vassdragsregulering, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, nyplanting, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.

Forvaltningsmyndigheten avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må ansees å ville endre landskapets art eller karakter.

2.Fugler, herunder deres reir og egg er vernet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Motorisert ferdsel til vanns og til lands samt lavtflyging under 300 m er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter og modellfly.
5.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
0Endret ved forskrift 26 feb 1998 nr. 215.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vedlikehold av veier og anlegg.
3.Utnyttelse av eksisterende dyrka mark til landbruksformål.
4.Nødvendig motorisert ferdsel i landbruksøyemed på landbruksveier og frossen snødekt mark. Motorisert ferdsel langs den offentlige veien mellom Røssvoll og Melfjordbotn.
5.Sanking av bær og matsopp.
6.Jakt på hjortevilt og fellefangst av mink.
7.Lovlig bruk av hund ved jakt på hjortevilt, og ved ettersøk etter skadet hjortevilt.
0Endret ved forskrifter 26 feb 1998 nr. 215, 21 feb 2002 nr. 244.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Hogst av ved til eget bruk.
3.Nydyrking etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
4.Etablering av nye grøfteavløp.
5.Uttak av sand og grus vest for Petrineholman.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med vernet.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 21 feb 2002 nr. 244.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.