Forskrift om fredning av Røstlandet naturreservat, Røst kommune, Nordland.

DatoFOR-1997-12-19-1370
PublisertII 1997 832
Ikrafttredelse19.12.1997
Sist endretFOR-2016-10-06-1189
Endrer
Gjelder forRøst kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Røstlandet naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 19. desember 1997 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 26 feb 1998 nr. 216, 6 okt 2016 nr. 1189.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde på Røstlandet i Røst kommune, Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl. res. av 19. desember 1997 under betegnelsen «Røstlandet naturreservat».

Med hjemmel i kgl. res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegasjon av 3. november 1988 er forskriften for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak den 26. februar 1998.

0Endret ved forskrift 26 feb 1998 nr. 216.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 2/1, 2/2, 2/5, 2/24, 2/31, 3/2, 3/4, 3/9, 3/10, 4/1, 4/2, 5/1, 8/1,2.

Reservatet dekker et areal på ca. 906,5 daa, hvorav ca. 250 daa er landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:7 500, datert Miljødirektoratet oktober 2016. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Røst kommune, hos fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 26 feb 1998 nr. 216, 6 okt 2016 nr. 1189.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med naturlig tilhørende vegetasjon og dyreliv, særlig på grunn av det rike og spesielle fuglelivet.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, nyplanting, henleggelse av henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellbåter, modellfly og brettseiling.
5.Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
0Endret ved forskrift 26 feb 1998 nr. 216.

V

Bestemmelsene i kapittel IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Utmarksbeite og utmarksslått som på vernetidspunktet eller der dette tidligere har vært vanlig.
3.Sanking av bær og matsopp.
4.Fellefangst av mink.
5.Utøvelse av fiske og fangst av sjøpattedyr i henhold til gjeldende regelverk.
6.Drift og vedlikehold av Kystverkets eksisterende anlegg, samt nødvendig ferdsel i forbindelse med denne virksomheten.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade.
2.Etablering av nye anlegg for Kystverkets virksomhet.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre forvaltningstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av forvaltningstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i andre særlige tilfeller når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges fylkesmannen i Nordland.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.