Forskrift om fredning av Storlia naturreservat, Rana kommune, Nordland.

DatoFOR-1998-02-06-138
PublisertII 1998 71
Ikrafttredelse06.02.1998
Sist endret
EndrerFOR-1989-09-08-896
Gjelder forRana kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Storlia naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 6. februar 1998 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. § 10 og §§ 21, 22 og 23 ble et skog- og fjellområde i Dunderlandsdalen i Rana kommune, Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 6. februar 1998 under navnet Storlia naturreservat. Reservatet ble første gang opprettet 8. september 1989.

II

Følgende gnr./bnr. i Rana kommune er berørt: 75/1, 77/1, 77/2, 77/3, 77/5, 77/7, 77/8 og 147/17.

Reservatet dekker et areal på ca. 23,5 km².

Grensene for naturreservatet går frem av kart i målestokk 1:50000, datert Miljøverndepartementet februar 1998.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kart og fredningsforskriften oppbevares i Rana kommune, hos fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å sikre en naturlig utvikling av plante- og dyrelivet i et spesielt skog- og fjellområde i Dunderlandsdalen.

Det legges særlig vekt på at området utgjør en nordlig utløper av den vest-europeiske granskogen, har stor plantegeografisk og skogøkologisk verdi, har ei særlig rik skogsli med høystaudebjørkeskog og har viktige funksjoner for fugle- og dyrelivet i regionen. I tillegg bidrar naturreservatet sammen med Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark, Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder til å bevare et stort, sammenhengende område med viktige nasjonale naturverdier og samiske og andre kulturminner.

IV

For reservatet gjelder følgende regler:

1.Vegetasjonen, inkludert døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av tre er ikke tillatt.
2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., bygging av kloakkledninger, veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler m.m. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Idrettsarrangement, jakthundprøver og annen organisert bruk av reservatet er forbudt.
5.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt. Start og landing med luftfartøy, herunder lavtflyging under 300 meter, er forbudt.
6.Bruk av sykkel, samt hest og kjerre er forbudt.
7.Bruk av ride- og kløvhest er forbudt utenom særskilt godkjente traséer.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet, forsvarets nødvendige lavflyging og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fiske.
4.Beiting med husdyr, unntatt geit, for de dyr som kan vinterføes på det enkelte bruk. Forvaltningsmyndigheten kan regulere beitetrykket om nødvendig av hensyn til fredningsformålet.
5.Motorisert ferdsel på snødekket mark i forbindelse med reindrift.
6.Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Motorisert transport i forbindelse med næringsaktivitet og nødvendig uttransport av elgslakt.
2.Begrenset bruk av reservatet i undervisningssammenheng.
3.Hogst og avvirkning av eksisterende plantefelt og nødvendig motorisert transport i forbindelse med dette.
4.Merking og vedlikehold av de viktigste stiene i området.
5.Framføring av en 22 kv kraftlinje for nødvendig strømforsyning til fjernstyring av damluke i konsesjonsgitt inntaksdam i nedre Bjøllåga og evt. merking av en sti-/løypetrasé til dammen, oppsetting av en midlertidig taubane, eller mindre sprengningsarbeider i forbindelse med opparbeiding av stien.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i området i samsvar med fredningsformålet.

Det kan utarbeides forvaltningsplan som inneholder nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel, tilrettelegging, informasjon m.m.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges fylkesmannen i Nordland.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves forskrift av 8. september 1989 nr. 896 om vern av Storlia naturreservat, Rana kommune, Nordland.