Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Storfjord kommune, Troms.

DatoFOR-1998-02-24-342
PublisertII 1998 245
Ikrafttredelse24.02.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forStorfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-1977-06-10-82, FOR-1988-05-15-356
Kunngjort
KorttittelForskrift til lov om motorferdsel, Storfjord

Fastsatt av Storfjord kommunestyre 17. oktober 1994 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag, jf. forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Stadfestet av fylkesmannen i Troms 24. februar 1998.

§ 1.I medhold av motorferdsellovens § 5 første ledd bokstav a, kan det etter skriftlig søknad gis tillatelse til landing og start med luftfartøy i utmark og vassdrag til følgende formål:
-nødvendig transport til fjellstuer, skihytter o.l.
-nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi eller i regi av lag og foreninger,
-transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser,
-befordring av eldre og funksjonshemmede,
-andre særlige forhold som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke dekkes på annen måte.
§ 2.Bruk av snøscooter etter nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav b skal i størst mulig grad skje etter merkede løyper. I andre tilfeller må traseen godkjennes av grunneier og Hovedutvalg for teknikk og miljø, og antall turer godkjennes av Hovedutvalg for teknikk og miljø.
§ 3.I de tilfeller der hytte benyttes av flere familiemedlemmer/rettighetshavere i samme tidsrom, tillates brukt inntil to snøscootere. I de deler av kommunen der det er innført ervervskjøreordning, bør ervervskjørere benyttes når det gjelder transport mellom bilvei og hytte. Kjøring mellom kl 23.00 og 07.00 bør unngås.
§ 4.Det opprettholdes en ordning med ervervskjørere i Skibotn og Kitdalen. Ervervskjørere kan påta seg oppdrag etter nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav a og plikter å følge undertegnet konsesjonsavtale.
§ 5.Kjøring etter nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav e, transport av ved, kan gis for 2 år ad gangen når kart med inntegnet trasé er vedlagt. Det må vises til gyldig utvisningsattest fra Statsskog Troms, eller avtale med privat grunneier for aktuelt tidsrom når søknad om vedkjøring fremmes.
§ 6.Motorferdsel i utmark skal foregå på en skånsom måte slik at det ikke oppstår skade på person, natur eller eiendom eller er til sjenanse for andre.
§ 7.Adgang til å gi dispensasjon etter § 6 i motorferdselloven og § 5 og § 6 i nasjonal forskrift er delegert fra kommunestyret til Hovedutvalg for teknikk og miljø. Adgang til å gi dispensasjon etter § 5 i nasjonal forskrift er delegert til rådmannen.
§ 8.Denne forskrift trer i kraft straks.