Forskrift om løyper for kjøring med snøskuter til Virvatnet og Fiskløsvatnet, Rana kommune, Nordland.

DatoFOR-1998-03-19-346
PublisertII 1998 252
Ikrafttredelse19.03.1998
Sist endretFOR-2014-01-13-57
EndrerFOR-1995-02-09-149
Gjelder forRana kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1988-05-15-356-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om snøskuterløyper, Rana

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Nordland 19. mars 1998 med hjemmel i forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 8, jf. lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a. Endret ved forskrift 13 jan 2014 nr. 57.

I

Følgende snøskuterløyper er fastlagt:

a)Løype: Andfjellet–Virvatnet

Løypa følger merket trasé fra parkeringsplass ved Andfjellveien langs gamleveien til Andfjellet, øst for husene på Andfjell gård, inn på anleggsveien sør for gården og langs anleggsvei frem til parkeringsplass ved Virvassdammen, jf. kartvedlegg datert 13. januar 2014.

b)Løype: Umskaret - Fiskløsvatnet

Løypa følger merket trasé fra parkeringsplassen langs anleggsveien fram til Krybbtjønndalen og følger videre Krybbtjønndalen fram til Fiskløsvatnet, jf. kartvedlegg datert 19. mars 1998.

0Endret ved forskrift 13 jan 2014 nr. 57.

II

For bruken av løypene gjelder følgende vilkår:

a)Bruk av løypene er kun tillatt i forbindelse med isfiske og transportbehov i denne sammenheng.
b)Dokumentasjon for betalt fisketrygdavgift og fiskekort må kunne forevises for oppsyn.
c)Kjøring er ikke tillatt utenfor løypene.
d)Bruk av løypene er tillatt i perioden 1. februar til og med 1. mai, annenhver uke. Med uke forstås i denne sammenheng tidsrommet mandag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00. I påskehelgen er kjøring ikke tillatt.
e)All kjøring skjer på eget ansvar og må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel.

III

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Samtidig oppheves forskrift av 9. februar 1995 nr. 149 om løyper for kjøring med snøscooter til Virvatnet og Fiskløsvatnet, Rana kommune, Nordland.

Kartvedlegg til forskriften skal lyde: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 13 jan 2014 nr. 57.