Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Ringsaker kommune, Hedmark.

DatoFOR-1998-06-24-650
PublisertII 1998 517
Ikrafttredelse31.07.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5, LOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel, Ringsaker

Fastsatt av Ringsaker kommunestyre 24. juni 1998 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5, jf. § 4 tredje ledd.

§ 1.Med unntak for Mjøsa, Næra og Stavsjøen er det ikke tillatt å benytte motorfartøy med en motorkraft på over 5 hestekrefter på alle innsjøer og vassdrag i Ringsaker kommune.

Sjøfartsdirektoratets forskrifter av 14. september 1973 nr. 3613 om fartsgrenser på Mjøsa, Gudbrandsdalslågen og Vorma gjøres gjeldende for Næra, dog med den begrensning som følger av denne forskrifts § 2.

Unntaket for Stavsjøen er begrunnet med innsjøens særlige egnethet for barfotkjøring etter motorbåt, og gjelder bare i forbindelse med utøving av vannskisport i tidsrommet 10. juli til 31. desember hvert år og mellom kl. 10.00 og 22.00.

§ 2.Det er forbudt å benytte motorfartøy i nærheten av badeplasser og innenfor oppsatte badebøyer. Bestemmelsene gjelder ikke for Mjøsa der motorferdsel er regulert i egen forskrift fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft så snart den er kunngjort i Norsk Lovtidend.