Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs traktorveger, Kautokeino kommune, Finnmark.

DatoFOR-1998-07-01-656
PublisertII 1998 520
Ikrafttredelse01.07.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forKautokeino kommune, Finnmark.
HjemmelFOR-1989-07-28-749, LOV-1977-06-10-82-§4a
Kunngjort
Rettet23.03.2004. Skrivefeil.
KorttittelForskrift om bruk av motorkjøretøy, Kautokeino

Fastsatt av fylkesmannen i Finnmark 1. juli 1998 med hjemmel i forskrift av 28. juli 1989 nr. 749 om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer, Finnmark, jf. lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a.

§ 1.Det er tillatt å kjøre med barmarkskjøretøyer langs følgende traktorveger i Kautokeino kommune for transport til hytter og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking, når kjøringen kan skje på en slik måte at terreng og vegetasjon utenom den fastsatte traseen ikke skades eller ødelegges: 

Løype 1: Máze - Rágesluoppal.

Fra Čievramielli, nord for Miesajávri, videre sør for Čuollaoaivi, over Gistelleaksi til nordenden av Riimmajávri, videre over Ellesbuolža til sørenden av Silesjávri, videre nordøstover mellom Bealgejávri og Ruollajávri, derfra østover over Bealgevárri og Luvnnjetmárás til nordenden av Rágesluoppal. 

Løype 2: Máze - Soagnjujávri.

Fra gamle riksveg 93 ved Stuoroaivi, til Hávgáráhppát, over Buvrrášoaivi, sør for Mihkkaljávri, over Roggoaivi, Čeggesvárri og ned til nordenden av Soagŋojávri. 

Løype 3: Vuoddašjohka - Áhkárvárri - Iešjávri.

Fra riksveg 92 ved Vuoddašjohka, nordover over Áhkárvárri, langs traktorveg på vestsiden av Rágesluobbalat til Rágesvárri, over Gárdevárri ned til Galbaluokta (Iešjávri). 

Løype 4: Nedre Máze - Duottarvirdnejávri.

Fra Govdasavunnjárga, nordøstover og østover sør for Valljejávri, videre nordover og nordøstover gjennom Stuoragurra ned mot sørsiden av Savostanjávri, videre nordover mellom Savostanjávri og Savostanluoppal, over Savostanoaivi til sørsiden og deretter østsiden av Duottarvirdnejávri. 

Løype 5: Mieron - Njárgajávri.

Fra riksveg 93 i Mieron, nordvestover vest for Guhkesjávri og øst for Vaideluoppal, videre mellom Vaidejávri og Njáhkájávri, og deretter nordover til sørenden av Njárgajávri. 

Løype 6: Mohkkejeaggi - Geašjávri.

Fra riksveg 93 ved Mohkkejeaggi, øst for Nieidašjávri forbi Mieroluhppu, nordover øst for Guhkesjávri og over Guhkesčorru, videre mot nordvest sør for Čuojásaiva til østbredden av Geašjávri. 

Løype 7: Lahpoluoppal - Náhpolsaiva.

Fra riksveg 92 i Lahpoluoppal, langs kraftlinjetraseen sørover vest for Guhkesjávri, øst for Gáhkkorjávri og Suovvojeaggi fram til Náhpolsaiva. 

Løype 8: Ávži - Bealjásjávri.

Fra Ávži til Bealjašgurra og videre til den nordvestre enden av Bealjašjávri. 

Løype 9: Ávži - Vuolgamašjohka - Lávvojávri.

Fra Ávži tettsted, østover nord for Njoaskejávri og videre over Gárgátoaivi, nord for Gárgátoaivi og Guhkesluoppal, over Vuolgamašjohka, langs nordsiden av Vuolgamašjohka og deretter østsiden av Lávvojohka til nordenden av Lávvojávri. 

Løype 10: Suohpatjávri - Ávževuopmi.

Fra riksveg 93 ved sørenden av Suohpatjávri, nordøstover langs sørøstsiden av Rovvijávri og videre til sørenden av Nammajávri, videre sørøstover til sørenden av Čuonjájávri, videre over Gumpečorru fram til Ávževuopmi. 

Løype 11: Oskal - Rietnjajávri.

Fra riksveg 92 i Oskal, rett sørover øst for Oskaljávri til Rietnjaávži, videre sørover langs østsiden av Rietnjajohka til nordøstenden av Rietnjajávri. 

Løype 12: Áksomuotki (Økseidet) - Goahteluoppal.

Fra Áksumuotki (Økseidet) over Evrojohka forbi Báktejávri, sør for Junkajávri, videre østover over Beadnatjohka og Beadnatmaras, over Luohppujohka, sør for Moskulatjeaggi, over Goahteeanan fram til Goahteluoppal.

Kart over løypene i målestokk 1:50.000, datert Fylkesmannen i Finnmark juli 1998, oppbevares i Kautokeino kommune.

§ 2.Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tiden før 1. juli. Fylkesmannen kan stenge traktorvegene for trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon. Fylkesmannen kan også åpne enkelte løyper før 1. juli når forholdene tilsier dette, etter begrunnet søknad fra kommunen.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks.