Forskrift om jaktregler for sameiene Nedre Reistad og Ødegård, Rauma kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1998-07-06-771
PublisertII 1998 561
Ikrafttredelse02.10.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forRauma kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§29
Kunngjort
KorttittelForskr om jaktregler for sameiet Nedre Reistad

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 6. juli 1998 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 29 annet ledd.

1.Nedre Reistad og Ødegård sameie er en sammenslutning av sameieberettigede med jaktrett for småvilt i området på utskiftet fjell og fjellbeite. Sameiet har følgende medlemmer:
Gnr Bnr Eier
195 1 Ivar Naas
195 2 Olav Nyhagen
195 3 Oddny N. Myklebust
195 4 Annlaug Solheim
195 7 Olav Ødegård
193 1 David Reistad
193 3 Birgit og Arvid Moe
194 1 Birgit og Arvid Moe
194 2 Ove Bjerke

Medlemmene har begrenset ansvar.

2.Sameiemøtene av de sameieberettigede holdes hvert år innen 28. februar eller når minst ett av medlemmene krever det.

Ordinært sameiemøte skal:

a)Vedta regnskap og fordeling av eventuelt overskudd.
b)Eventuelt vedta arbeidsplan og budsjett for kommende år.
c)Velge tillitsmann med varamann for 1 år.
d)Eventuelt vedta å melde sameiet inn eller ut av utmarkslag eller annet samarbeidsorgan.
e)Ta opp andre saker som er aktuelle.

Det føres protokoll over møtets forhandlinger.

3.Tillitsmann skal arbeide for lagets interesser, være lagets kontaktperson, innkalle til møter, legge fram regnskap, fordele overskudd etter regler fastsatt av sameiemøtet og for øvrig gjennomføre de tiltak laget har vedtatt.
4.Alle vedtak i sameielagets møter skjer ved flertallsvedtak etter skyld/andeler, men hvis alle medlemmene er enige om det kan avstemming skje etter hoder. Ved fordeling av utbytte, eller ved fordeling av jakt, legges det enkelte medlems skyld til grunn. Hvis alle medlemmene er enige kan annen fordelingsordning vedtas.
5.For øvrig gjelder bestemmelsene i sameieloven, laks- og innlandsfiskeloven, og viltloven.