Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Hattfjelldal kommune, Nordland.

DatoFOR-1998-10-29-1502
PublisertII 1999 1
Ikrafttredelse19.03.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forHattfjelldal kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5, FOR-1988-05-15-356-§3
Kunngjort
KorttittelForskr. om motorferdsel i utmark, Hattfjelldal

Fastsatt av Hattfjelldal kommunestyre 29. oktober 1998 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5 og forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 andre ledd.

§ 1.Bruk av vannscooter er forbudt på alle vann og vassdrag i kommunen. Med vannscooter menes her kun farkoster som har form og utseende som en scooter og som ikke er egnet for transport av varer, utstyr og lignende. Mindre båter kommer ikke inn under forbudet.

Bruk av motorfartøy er tillatt på følgende vann: Røssvatnet, Famnvatnet, Krutvatnet, Elsvatnet, Øvre Elsvatn, Unkervatnet, Daningen og Kjerringvatnet.

Bruk av motorfartøy på øvrige vann og vassdrag er forbudt.

For alle vann i kommunen der motorferdsel er tillatt, unntatt Røssvatnet og Unkervatnet, gjelder at største tillatte motorstørrelse er 10 HK.

I Røssvatnet i en sone på 100 meter fra land, er største tillatte hastighet 5 knop. Ved vannskisport og lignende tillates større hastighet for å kunne utøve sporten.

§ 2.Bruk av motorfartøy er tillatt på strekningen fra veiende ved Lenningan, etter Stillelva og i Varnvatnet. Bruk av motorfartøy er tillatt i forbindelse med transport til fritidshus ved vatnet og i forbindelse med tradisjonell ferdsel ved jakt, fiske og bærsanking.

Unntaket begrunnes med at det er relativt sterk strøm i Stillelva. Ferdselen har tradisjonelt foregått med båt, og det er derfor ingen naturlig sti eller ferdselsvei langs vannet. Ferdsel i området ønskes kanalisert til vassdraget.

§ 3.Landing og start med luftfartøy er tillatt på Røssvatnet.

Annen landing og start med luftfartøy er bare tillatt etter tillatelse fra kommunen.

§ 4.Transport som nevnt i § 3e (opparbeiding av skiløyper) kan kun skje i områdene B og C.

Med unntak av til formål som nevnt i motorferdsellovens § 4, er sesongen for kjøring på snødekt mark avgrenset til perioden f.o.m. 1. november t.o.m. 1. mai. Dersom 1. mai faller på en fredag forlenges sesongen til og med 3. mai. Dersom 1. mai faller på en lørdag forlenges sesongen til og med 2. mai.

Ved søknad til kommunen kan det i særlige tilfeller gis dispensasjon fra sesongbegrensningen for formål nevnt i nasjonal forskrift § 3.

Dersom det av hensyn til reindriftsinteressene er behov, kan kommunen forby kjøring i nærmere avgrensede områder også innenfor ovennevnte sesongavgrensning.

Med unntak av til formål som nevnt i motorferdsellovens § 4, er høyeste tillatte hastighet for all kjøring på snødekt mark 70 km/time.

§ 5.Dersom det foreligger særlige grunner, kan kommunen etter søknad gjøre unntak fra bestemmelser fastsatt i denne forskriften.

Søknader om dispensasjon avgjøres av kommunen.

Kommunens vedtak etter denne forskrift kan påklages til formannskapet.