Forskrift om fredning av Strømodden som naturminne, Nome kommune, Telemark.

DatoFOR-1998-11-27-1183
PublisertII 1998 808
Ikrafttredelse27.11.1998
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forNome kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, LOV-1970-06-19-63-§12, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Strømodden naturminne, Nome

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl. res. 27. november 1998 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 11, jf. § 12 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 11, jf § 12 og §§ 21, 22 og 23, er et område i Nome kommune, Telemark fylke fredet som naturminne ved kgl. res. av 27. november 1998 under betegnelsen Strømodden naturminne.

II

Det fredete området berører gnr./bnr.: 200/1 (Veggrunn).

Naturminnet dekker et areal på ca. 1,2 da. Grensene for naturminnet er vist på kart i målestokk 1:1.000, datert Miljøverndepartementet november 1998. De nøyaktige grensene for naturminnet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kart og fredningsforskrift oppbevares i Nome kommune, hos fylkesmannen i Telemark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å verne en lokalitet av nasjonal og internasjonal verdi for forskning, undervisning og informasjon om bergarter og prosesser knyttet til dannelsen av Fensfeltet.

IV

For naturminnet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep i grunnen er forbudt, herunder alle former for uttak, planering, flytting eller påfylling av masse, stein og steinblokker, anlegg av veg, oppføring av bygninger, anlegg eller andre faste eller midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker e.l., fremføring av jordkabler og kloakkledninger m.v., og henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke fullstendig.
2.Hammerbruk, kiling, boring, sprengning og innsamling av prøver fra fast fjell eller løse steiner er forbudt.

Det er forbudt å risse eller male inn tegn eller figurer o.l. på fjell eller steinblokker.

3.Bålbrenning er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Nødvendig vedlikehold av eksisterende veger og anlegg.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til innsamling av løse steiner.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriften tillegges fylkesmannen i Telemark.

Miljødirektoratet kan delegere dette til kommunen.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

X

Denne forskriften trer i kraft straks.