Forskrift om snøscooterløype, Balsfjord kommune, Troms.

DatoFOR-1998-12-15-1277
PublisertII 1998 870
Ikrafttredelse15.12.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forBalsfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-1977-06-10-82, FOR-1988-05-15-356-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om snøscooterløype, Balsfjord

Fastsatt av fylkesmannen i Troms 15. desember 1998 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 8.

§ 1.Følgende faste løype for snøscooter er opprettet:

Fra Harkinn i Tamokdalen opp Finndalen til vestenden av Finndalsvatnet.

§ 2.Løypa tillates brukt fra det tidspunkt merking er gjennomført til og med 4. mai. Nedtaking av merker skal være avsluttet innen sluttdato. Kommunen bekjentgjør åpningen av løypa.
§ 3.Merking av løypa skal skje etter retningslinjer gitt av fylkesmannen.
§ 4.Ved skredfare og annen akutt fare skal kommunen stenge løypa.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft straks.