Forskrift om løyper for kjøring med snøscooter til fiskevann, Hattfjelldal kommune, Nordland.

DatoFOR-1998-12-18-1282
PublisertAvd II 1998 Nr. 14
Ikrafttredelse18.12.1998
Sist endret
EndrerFOR-1996-03-29-341
Gjelder forHattfjelldal kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1988-05-15-356-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om snøscooterløyper, Hattfjelldal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Nordland 18. desember 1998 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a og forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 8.

I

a)Forskriften gjelder for tidligere fastlagt løype for kjøring med snøscooter til Fiskløysvatnet. Løypa starter ved østenden av Krutvatnet og går nordøstover, over Bukksfjellet, på nordsiden av Bukksvatnet og deretter frem til endepunkt ved Fiskløysvatnets sørøstre ende, jf. kart datert 29. mars 1996.
b)Forskriften gjelder for tidligere fastlagt løype for kjøring med snøscooter til Måsvatnet. Løypa har to startsteder, ved Babylon og ved Stormyra/Myrmo. Fra Stormyra/Myrmo følger løypa myrdrag i sørøstlig retning. Fra Babylon følger løypa veg et stykke i østlig retning - og løypene går sammen like nord for Fuglåsen. Herfra går løypa videre i østlig retning nord for Hatten, like sør for Kjerringvatnet, fortsetter like nord for Holmvatnet og ender ved Måsvatnet på et nes på sørøstenden av vatnet, jf. kart datert 7. februar 1990.

II

For bruken av løypene gjelder følgende vilkår:

a)Bruk av løypene er bare tillatt i forbindelse med isfiske.
b)Dokumentasjon for betalt fisketrygdavgift og fiskekort må kunne forevises for oppsyn.
c)Kjøring er ikke tillatt utenfor løypene eller på vannene.
d)Bruk av løypene er tillatt i perioden 1. januar til og med 1. mai. Dersom 1. mai faller på en fredag, er løypene åpne til og med 3. mai. Dersom 1. mai faller på en lørdag, er løypene åpne til og med 2. mai.
e)All kjøring skjer på eget ansvar og må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel.

III

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Samtidig oppheves forskrift av 29. mars 1996 nr. 341 om løyper for kjøring med snøscooter til fiskevann, Hattfjelldal kommune, Nordland.