Forskrift om snøscooterløyper, Unjárgga gielda/Nesseby kommune, Finnmark.

DatoFOR-1999-03-08-1650
PublisertII 2004 hefte 2
Ikrafttredelse08.03.1999
Sist endret
EndrerFOR-1994-09-15 (opphever FOR-1996-03-01-243)
Gjelder forUnjárgga gielda/Nesseby kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort16.03.2004
Rettet18.05.2004, rettet skrivefeil.
KorttittelForskrift om snøscooterløyper, Nesseby

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 8. mars 1999 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd. 

§ 1.Bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jf. kart i målestokk 1:50.000 datert Unjárgga gielda/Nesseby kommune 24. november 1997. 

Løype 1, Klubbvikløypa:

Fra Klubbvik vest for høyde 198 via Čoskajávri til løype nr. 2 ved Iŋggájeaggi.

Løypa åpnes tidligst 15. desember. 

Løype 2, Nessebyløypa:

Fra parkeringsplassen nord for Nesseby kirkested, etter «Kjærlighetsstien» over myrdrag til «travbanen» ved jordbruksveg opp Bergebydalen, videre langs sti/traktorveg på vestsida av Bergebydalen til Suoidneguolbal og Máttavarjohka hyttefelt. Herfra krysses Bergebyelva via Boaltán og Leavdnjevárre til Bergebyvann.

Fra kryss E75 og kommunal veg, langs denne vegen (Jordbruksvegen) fram til hovedløypa i Bergebydalen.

Løypa åpnes tidligst 15. desember. 

Løype 3, Skalvejávriløypa:

Fra enden av kommunal veg ved Per Johnsen, Bunes til Gálbajohka, og fra E75 opp kommunal veg langs Gálbajohka. Videre langs Gálbajohka etter traktorveg, via Gálbajohkmyra, Snurrejávri og Gárdanjunni til Skálvejávri. Videre over Eaggejávri (vatn 196) til høyde 198 sør for Thrane-hytta, øst for Noste-hytta og til løype 2 ved Máttavarjohksletta.

Fra Skálvejávri går en avstikker til Gáhkkojávri.

Løypa åpnes tidligst 15. desember. 

Løype 4, Nyborgløypa:

Fra Nyborglia langs kjørevegen til Nieidavárretoppen. Herfra etter traktorveg, via politihytta ved Johkageahči, over Eliasjohka, syd for Báldásvadoaivi til løype nr. 3 nord for Gárdanjunladdo. 

Løype 5, Varangerbotnløypa:

Fra Varangerbotn langs fjæra rundt Sauanesset til utløpet av Vesterelva og opp langs elva til nedre Vesterelv bru. Videre til sørøstsida av kommunal veg, langs E6 på østsida av Bjørneberget til Karlebotnhøgda, hvor E6 krysses, til Karlebotn grustak. 

Løype 6, Luokkejeaggiløypa:

Fra Karlebotnhøgda til og langs jordbruksvegen over Vesterelva, og videre til de vestligste hyttene ved Luokkejeaggi. 

Løype 7, Holmvannløypa:

Fra sandtaket på Karlebotnsletta langs kjøre-/gangvegen via Vesterelvvann til Holmvann.

På strekningen fra Vesterelvvann til Holmvann holdes løypa stengt i perioden 1. november til 15. desember. 

Løype 8, Sirdagohppiløypa:

Fra Sirdagohppi til løype 7 på Karlebotnsletta. 

Løype 9, Álášjávriløypa:

Fra løype nr. 7 ved Mággesuoidnejávri via Rávdoroggi, Sávvetluobbal og Leidnunjohka til Álášjávri.

Løypa holdes stengt i perioden 1. november til 20. februar. 

Løype 10, Diergiløypa:

Fra løype nr. 7 på Karlebotnsletta ved Áddjalašguolba og Reatkaguolba til sørenden av Diergijávri etter kjørevegen som benyttes av reindrifta.

Løypa holdes stengt i perioden 1. november til 31. desember. 

Løype 11, Nyelvløypa:

Fra Nyelv via Sundajávri, Sábbenjávri og Holmvann.

Løypa kan stenges på kort varsel, når dette er nødvendig av hensyn til reindrifta. 

Løype 12, Nyborglialøypa:

Fra Nyborglia langs (nord for) kommunal veg til vegende. Herfra østenfor lysløypa til Varangerbotn.

Løypa åpnes tidligst 1. januar.

§ 2.Snøscooterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen.

Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, se § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Tidligere forskrifter om snøscooterløyper i kommunen oppheves samtidig.