Forskrift om regulering av ferdselen på Fritzøe Skogers eiendommer i Vestmarka, Larvik kommune, Vestfold.

DatoFOR-1999-06-03-607
PublisertAvd II 1999 377
Ikrafttredelse07.07.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om ferdselen i Fritzøe Skoger, Larvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Larvik kommunestyre 18. november 1998 med hjemmel i lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 2. Stadfestet av fylkesmannen i Vestfold 3. juni 1999.

I

§ 1.Ferdsel med hest er tillatt kun på offentlige veier og på traséer merket for ridning.
§ 2.Ridning i flokk eller gruppe skal skje med én hest i bredden anført av kyndig og ansvarlig leder.
§ 3.Andre trafikkanter skal passeres i skritt eller kort trav. Rytterne holder godt til høyre dersom ikke spesielle forhold tilsier noe annet.
§ 4.Hestene skal bære kjennetegn slik at det er mulig å forfølge overtredelse av de gitte bestemmelsene.

II

Brudd på disse bestemmelsene kan medføre anmeldelse eller bortvisning i samsvar med gjeldende rettsregler for det enkelte tilfelle.

Overtredelser av forskriften straffes med bøter i henhold til friluftslovens § 39, for så vidt ikke forholdet rammes av strengere straff.

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend.