Forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag, Larvik kommune, Vestfold.

DatoFOR-1999-06-22-1642
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.1999
Sist endretFOR-2014-03-26-1963 fra 01.10.2014
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5b, FOR-1988-05-15-356-§3
Kunngjort09.08.2001
KorttittelForskr. om motorisert ferdsel i vassdrag, Larvik

Fastsatt av Larvik kommunestyre 22. juni 1999 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5 b og forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 annet ledd. Endret ved forskrift 26 mars 2014 nr. 1963 (i kraft 1 okt 2014).

§ 1.Formål

For å fremme trivsel, vern om naturmiljøet og sikre drikkevannsinteresser, reguleres motorisert ferdsel i de store vassdragene i kommunen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder innen Larviks grenser og omfatter Farris med tilløpselver, Hallevannet, Bergselva, Numedalslågen, Åsrumvannet med tilløpselver, Goksjø og Korvikvannet.

§ 3.Dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i vassdrag under 2 km²

I Numedalslågen nedenfor Åbyfoss og Bergselvas nedre del dispenseres det fra forbudet mot motorisert ferdsel hele året, som en del av adkomsten til sjøen.

0Endret ved forskrift 26 mars 2014 nr. 1963 (i kraft 1 okt 2014).
§ 4.Tillatt hastighet

I Farris inntil 100 meter fra land eller øy er høyeste tillatte hastighet 5 knop.

I Hallevannet inntil 100 meter fra land er høyeste tillatte hastighet 5 knop.

Nord for Kryssgardssetra er høyeste tillatte hastighet 5 knop.

I Bergselva er høyeste tillatte hastighet 2 knop.

I Lågen, Åsrumvannet med tilløpselver og Goksjø er høyeste tillatte hastighet 5 knop.

I Korvikvannet gjelder ingen hastighetsbegrensning.

§ 5.Generelle forbud innen forskriftens virkeområde

Det er ikke tillatt å bruke vannscooter.

Det er ikke tillatt å bruke snøscooter.

Det er ikke tillatt å lande eller ta av med motordrevet fly eller helikopter.

Motorferdsel med husbåt er ikke tillatt.

§ 6.Ervervsmessig eller organisert motorbåttransport

Ervervsmessig eller annen organisert motorbåttransport av personer er ikke tillatt i Farris eller Hallevannet uten tillatelse fra kommunestyret selv.

§ 7.Dispensasjon

Rådmannen i Larvik kan gi dispensasjon fra denne forskriften, unntatt § 6.

Kommunestyret er klageinstans.

§ 8.Oppsyn og kontroll

Oppsyn og kontroll utøves av politiet og kommunalt tilsyn.

§ 9.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 1999.

Tidligere vedtatte forskrifter fra henholdsvis Brunlanes og Hedrum kommune oppheves fra samme tidspunkt.