Forskrift om atferdsregler for Brennelvnesset friluftsområde, Porsanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1999-09-07-1033
PublisertAvd II 1999 489
Ikrafttredelse07.09.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forPorsanger kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift om Brennelvnesset friluftsområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Porsanger kommunestyre 1. juli 1997 med hjemmel i lov av 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 15. Stadfestet av fylkesmannen i Finnmark 7. september 1999.

I

1. Formålet med atferdsreglene er å:

-sikre ro og orden
-hindre forurensing og forsøpling
-ta vare på den sårbare vegetasjonen. 

2. Hensyn til vegetasjon og andre som bruker friluftsområdet

Det er ikke tillatt å:

-hugge eller på annen måte skade trær og vegetasjon
-forstyrre andre ved unødig bråk og støy. 

3. Motorisert ferdsel

Det er ikke tillatt å kjøre motorkjøretøyer utenfor parkeringsområdet. Nødvendig transport i forbindelse med drift av området, redningstjeneste og polititjeneste er likevel tillatt. 

4. Telting/camping

Det er ikke tillatt å:

-sette opp telt i friluftsområdet, på grunn av den sårbare naturen og nesets begrensende størrelse
-benytte parkeringsplass til camping. 

5. Grilling/bålbrenning

Det er ikke tillatt å tenne bål utenfor opparbeidede bålplasser eller medbrakt grill. Til bålbrenning brukes den veden som er lagt ut. 

6. Søppel og rydding

Det er ikke tillatt å kaste søppel i friluftsområdet. Søppel skal kun kastes i de oppsatte søppeldunkene. De som er ansvarlige for arrangementer, plikter å rydde opp etterpå. 

7. Hunder

Det er ikke tillatt å la hunden gå løs. Ekskrementer etter hund skal fjernes. 

8. Salgsboder

Det er ikke tillatt å drive salgsvirksomhet uten tillatelse fra Porsanger kommune. 

9. Dispensasjoner

Dispensasjon fra disse atferdsreglene kan gis av Porsanger kommune. Søknad om dispensasjon må sendes kommunen i god tid på forhånd. 

10. Straff

Med hjemmel i friluftslovens § 39 straffes med bøter forsettlig eller aktløs overtredelse av atferdsreglene for Brennelvnesset friluftsområde.

II

Forskriften trer i kraft straks.