Forskrift om ferdsel med motorfartøy, Levanger kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1999-09-27-4179
Publisert
Ikrafttredelse01.03.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forLevanger kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om ferdsel med motorfartøy, Levanger

Fastsatt av Levanger kommunestyre 27. september 1991 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 siste ledd. Endret 18 mai 2000 (stadfestet av fylkesmannen i Nord-Trøndelag 18. mai 2000).

1.På følgende vann over 2 km² ,

Movatnet: 6,8 km²

Hoklingen: 6,2 km²

Hammervatnet: 6,5 km²

Tomtvatnet: 2,1 km²

Byavatnet: 2,4 km² 

gir Levanger kommune generell tillatelse til følgende ferdsel med motorfartøy:

a)Motorfartøy med elektrisk motor kan fritt benyttes på alle vann unntatt Tomtvatnet.
b)Motorfartøy med forbrenningsmotor med maksimal motorstørrelse 5 HK (3,7 kW) kan nyttes til:
-Transport i forbindelse med fastboende grunneiers utnyttelse av eiendommen og dens rettigheter, herunder fiske.
c)Motorfartøy med forbrenningsmotor kan nyttes til:
-Oppsyn og driftsoppgaver i samsvar med godkjent driftsplan for vassdrag og i regi av grunneierlag og allmenninger.
-Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser/registreringer.
d)Forbrenningsmotor til bruk på transportflåte i forbindelse med landbruk på Hammerøya i Hammervatnet.
2.Tillatelse etter skriftlig søknad

På vann som er nevnt i punkt 1 foran, kan komite for natur, miljø og landbruk etter skriftlig søknad gi tillatelse til bruk av motorfartøy:

a)med elektrisk motor til transport for funksjonshemmede på Tomtvatnet.
b)med forbrenningsmotor motorstørrelse 10 HK (7,4 kW) for fastboende som i ervervsmessig øyemed vil ta på seg:
-transport for funksjonshemmede.
-transport mellom egnet adkomststed og hytte / fritidsbolig.
-transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse.
-tilsyn med hytte/fritidsbolig etter eiers oppdrag.
-transport etter kjøreformål etter dispensasjon i medhold av motorferdselsloven § 6.
-transport av jaktbytte ved jakt på elg og hjort.

Komite for kultur, miljø og landbruk miljø kan delegere myndighet etter punkt 2 til kommunal tjenestemann.

3.Dispensasjon

All annen bruk av motorfartøy enn det som denne forskrift omfatter, skal behandles som dispensasjonssøknad etter Motorferdselsloven § 6, av komite for kultur, miljø og landbruk. Denne myndighet kan ikke delegeres til kommunal tjenestemann.

4.Grunneiers tillatelse

Etter vassdragsloven av 15. mars 1940 nr. 3, kap. 7, § 65, er ferdsel med båt på ferskvann fri, uavhengig av grunneiers tillatelse. Motorferdselen reguleres av motorferdselsloven av 10. juli 1977 nr. 82 og kommunale forskrifter gitt i medhold av denne.

5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. mars 2000.