Forskrift om vern av Elstad som landskapsvernområde, Ullensaker kommune, Akershus.

DatoFOR-1999-12-17-1424
PublisertII 1999 640
Ikrafttredelse17.12.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forUllensaker kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Elstad landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 1999 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 jf. § 6, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jf. § 6 og §§ 21, 22 og 23 er et naturområde i Ullensaker kommune i Akershus fylke vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 17. desember 1999 under betegnelsen «Elstad landskapsvernområde».

II

Det vernede området berører følgende gnr./bnr.: 153/1,9, 153/3, 163/48, 163/75, 177/2, 177/29, 177/6, 177/9, 177/24, 177/30, 177/34, 177/37, 178/2,3, 178/8, 178/10, 178/12, 179/1, 179/2, 181/1,2, 182/1, 182/4, 182/5, 182/6, 182/14, 182/20, 182/21,25, 182/23, 182/24, 183/1,2, 183/3, 183/8, 183/9, 183/12,29, 183/17, 183/18, 183/28, 184/1, 184/4, 184/9, 184/11, 184/18, 184/44, 185/4,11, 185/6, 185/7,8,28, 185/10,24, 185/16, 185/18, 185/21, 185/25, 185/28, 185/29, 185/50, 187/1, 188/2, 188/5, 188/10, 188/23, 188/24, 188/25, 189/1,2, 190/1, 195/1, 196/2, 196/3, 196/7, 198/4,16,17, 198/12.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca 7505 da, hvorav 897 da vann.

Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:15000, datert Miljøverndepartementet desember 1999. Kartet og verneforskrift oppbevares i Ullensaker kommune, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med vernet er å bevare kvartærgeologiske formelementer (grytehullsjøer, dødisgroper, iskontaktskråning, eskere) og limnologiske forekomster og kildehorisonter i et landskap der botaniske, zoologiske og kulturhistoriske elementer bidrar til å gi området dets særpreg. Området er sentralt for bevaring av grunnvannsforekomsten på Gardermoen, og er viktig for å bevare variasjonen av grytehullsjøer i Gardermo-området. Kvartærgeologisk og limnologisk har området internasjonal verneverdi.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som kan endre naturmiljøet eller landskapets art eller karakter vesentlig, er forbudt, herunder: Oppføring av bygninger, tilbygg, anlegg eller andre faste innretninger, fjerning eller inngrep i kulturminner som gamle hustufter, rydningsrøyser, steingjerder, heste- og kjerreveier eller stier, bygging av veier, framføring av luftledninger eller lysanlegg, ulike former for gravevirksomhet, ulike former for uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, markberedning, tørrlegging, drenering, lukking av bekker, henleggelse av avfall, inngrep eller tilførsler av forurensende stoffer som kan endre eller skade grunnvannsforekomsten eller overflatevann. Opplistingen er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å ville endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Rundt grytehullsjøene er alle inngrep forbudt i en fastmarkssone på 25 meter.
3.Tilplanting av dyrka mark, beitemark og voller er forbudt. Nydyrking er forbudt.
4.Militær øvelsesaktivitet er forbudt.
5.Uttak av grunnvann og overflatevann til vannforsyning skal godkjennes av forvaltningsmyndigheten og skal foregå etter en helhetlig plan som ivaretar hensynet til verneformålet.
6.Opplag av båt og hensetting av campingvogn o.l. i utmark er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Oppføring av nye bygninger, ombygging eller tilbygg til bygninger, konstruksjoner eller anlegg, som er nødvendige for landbruksdrift, i tilknytning til gårdstun.
3.Vanlig jordbruksdrift, herunder vedlikehold og oppgradering av grøftesystemer, på eksisterende dyrkede arealer.
4.Skogsdrift i medhold av godkjent skogbruksplan. Unntatt er kantsonene rundt grytehullsjøene jf. kap. IV pkt. 2. I 3 områder i tilknytning til Hersjøen og Dagsjøen og som er vist på kart, skal hogst foregå i samråd med forvaltningsmyndigheten. Hogst og framkjøring av tømmer skal skje på årstider hvor terrengskader unngås, og på måter som ikke forårsaker erosjon og avrenning.
5.Vanlig vedlikehold av eksisterende hus, veier og anlegg og oppføring og vedlikehold av lysanlegg på boliger og gårdstun.
6.Bruk av eksisterende båtplasser ved Hersjøen.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger som er nødvendige for landbruksdrift, utenfor gårdstun.
2.Oppføring av tilbygg, uthus eller garasjer til eksisterende bolighus.
3.Opprusting og istandsetting av kulturhistoriske viktige arealer, broer, veier og stier.
4.Utbedring av offentlige og private veier.
5.Utbedring av kloakknett og andre tiltak som har til hensikt å sikre grunnvannsforekomsten.
6.Framføring av ledninger for lokal elektrisitet, telefon etc. samt opprusting av eksisterende anlegg.
7.Oppsetting av belysning til offentlige veier, parkeringsplasser, lysløyper, turstier mv.
8.Uttak av enkelttrær i kantsonen på 25 meter rundt grytehullsjøene.
9.Opplag av båt. 

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den som forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det kan utarbeides en forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for bruk, skjøtsel og forvaltning av området.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke er i strid med verneformålet.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.