Forskrift om fredning av Ljøgodttjern som naturreservat, Ullensaker kommune, Akershus.

DatoFOR-1999-12-17-1425
PublisertII 1999 643
Ikrafttredelse17.12.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forUllensaker kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Ljøgodttjern naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 1999 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8 jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23 er et naturområde i Ullensaker kommune, Akershus fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 17. desember 1999 under betegnelsen «Ljøgodttjern naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 136/1, 137/3, 138/7.

Naturreservatet dekker et areal på ca 33 da, hvorav 24 da vann.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5000, datert Miljøverndepartementet desember 1999. Kart og fredningsforskrift oppbevares i Ullensaker kommune, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å verne en grytehullsjø med svært spesielle kjemiske forhold, samt botaniske og zoologiske elementer som bidrar til å gi området dets særpreg. Grytehullsjøen utgjør sammen med Raknehaugen og omgivelser et svært viktig kulturlandskap. Området er viktig for å ta vare på variasjonen av grytehullsjøer i Gardermo-området. Ljøgodttjern er vurdert å ha internasjonal verneverdi.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder egg, reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forholdene og terrengformasjonene, herunder uttak, lagring, planering, markberedning eller utfylling av masse, nydyrking, oppføring av bygninger, tilbygg, anlegg eller andre faste innretninger, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, ulike former for gravevirksomhet, gjødsling, kalking, bruk av kjemiske bekjempingsmidler, henleggelse av avfall og annen forurensende virksomhet. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Militær øvelsesaktivitet er forbudt.
5.Opplag av båt og hensetting av campingvogn o.l. er forbudt.
6.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt.
7.Uttak av grunnvann og overflatevann er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, herunder nødvendig motorisert ferdsel.
2.Sanking av bær og sopp, samt jakt og fiske etter gjeldende lovverk.
3.Beiting som ikke er i strid med verneformålet.
4.Vedlikehold av faste innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet.
5.Bruk av området i undervisningsøyemed.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Uttak av overflatevann fra Ljøgodttjern til landbruksvanning i den grad det ikke er i strid med fredningsformålet.
2.Vedlikehold av badeplass.
3.Idrettsarrangementer, jaktprøver og annen organisert virksomhet.
4.Opplag av båt.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den som forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides en forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for bruk, skjøtsel og forvaltning av området.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.