Forskrift om vern av Nordbytjern som landskapsvernområde, Ullensaker kommune, Akershus.

DatoFOR-1999-12-17-1426
PublisertII 1999 645
Ikrafttredelse17.12.1999
Sist endretFOR-2012-09-13-883
Endrer
Gjelder forUllensaker kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Nordbytjern landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 1999 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 jf. § 6, § 21, § 22 og § 23 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturena mangfold (naturmangfoldloven) § 77, jf. delegeringsvedtak 3 juli 21987 nr. 572 og delegeringsvedtak 3.november 1988 nr. 4324. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 13 sep 2012 nr. 883.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jf. § 6 og §§ 21, 22 og 23 er et naturområde i Ullensaker kommune i Akershus fylke vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. av 17. desember 1999 under betegnelsen «Nordbytjern landskapsvernområde».

II

Det vernede området berører følgende gnr./bnr.: 32/1, 32/3, 32/6, 136/1, 136/6, 136/7, 136/9, 136/56, 136/103, 174/109, 175/1,2, 175/33, 206/18, 208/37.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 835 daa, hvorav 211 daa vann.

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart i målestokk 1:10 000, datert Direktoratet for naturforvaltning september 2012. Kartet og verneforskrift oppbevares i Ullensaker kommune, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 13 sep 2012 nr. 883.

III

Formålet med vernet er å bevare kvartærgeologiske former og ulike innsjøer av grytehull-typen. Nordbytjern ligger i en forsenkning som består av flere dødisgroper, og har stor grunnvannsgjennomstrømning. De kjemiske forholdene i innsjøen er spesielle med høye jern- og mangankonsentrasjoner. Til tross for at innsjøen er næringsfattig, er vannvegetasjonen meget godt utviklet og vurdert som nasjonalt verneverdig. I tillegg er bunndyrfaunaen meget rik. Området har betydning for å bevare variasjonen av grytehullsjøer i Gardermo-området.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som kan endre naturmiljøet eller landskapets art eller karakter vesentlig, er forbudt, herunder: Oppføring av bygninger, tilbygg, anlegg eller andre faste innretninger, fjerning eller inngrep i kulturminner som gamle hustufter, rydningsrøyser, steingjerder, heste- og kjerreveier eller stier, bygging av veier, framføring av luftledninger eller lysanlegg, ulike former for gravevirksomhet, markberedning, ulike former for uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, tørrlegging, drenering, lukking av bekker, henleggelse av avfall, inngrep eller tilførsler av forurensende stoffer som kan endre eller skade grunnvannsforekomsten eller overflatevann. Opplistingen er ikke uttømmende. Forvaltningsmyndigheten avgjør i tvilstilfeller om et tiltak må anses å ville endre landskapets art eller karakter vesentlig.
2.Rundt grytehullsjøene er alle inngrep forbudt i en fastmarkssone på 25 meter.
3.Tilplanting av dyrka mark, beitemark og voller er forbudt. Nydyrking er forbudt.
4.Militær øvelsesaktivitet er forbudt.
5.Uttak av grunnvann og overflatevann til vannforsyning skal godkjennes av forvaltningsmyndigheten og skal foregå etter en helhetlig plan som ivaretar hensynet til verneformålet.
6.Opplag av båt og hensetting av campingvogn o.l. i utmark er forbudt.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vanlig jordbruksdrift, inkludert vedlikehold og oppgradering av grøftesystemer, på eksisterende dyrkede arealer.
3.Skogsdrift etter godkjent skogbruksplan. Unntatt er kantsonene rundt grytehullsjøene, jf. kap. IV pkt. 2. Hogst og framkjøring av tømmer skal skje på årstider hvor terrengskader unngås, og på måter som ikke forårsaker erosjon og avrenning.
4.Vanlig vedlikehold av eksisterende hus, veier og anlegg og oppføring og vedlikehold av lysanlegg på boliger og gårdstun.
5.Eksisterende uttak av overflatevann i Nordbytjern, og drift av dette.
6.Sanking av bær og sopp, samt jakt og fiske etter gjeldende lovverk.
7.Beiting som ikke er i strid med verneformålet.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger som er nødvendige for landbruksdrift.
2.Opprusting og istandsetting av kulturhistoriske viktige arealer, broer, veier og stier, i samråd med kulturminnemyndigheter.
3.Utbedring av offentlige og private veier.
4.Utbedring av kloakknett og andre tiltak som har til hensikt å sikre grunnvannsforekomsten.
5.Framføring av ledninger for lokal elektrisitet, telefon etc. samt opprusting av eksisterende anlegg.
6.Oppsetting av belysning til offentlige veier, parkeringsplasser, lysløyper, turstier mv.
7.Uttak av enkelttrær i kantsonen på 25 meter rundt grytehullsjøene.
8.Opplag av båt.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den som forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det kan utarbeides en forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for bruk, skjøtsel og forvaltning av området.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra verneforskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke er i strid med verneformålet.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.