Forskrift om fredning av Sandtjern som naturreservat, Ullensaker kommune, Akershus.

DatoFOR-1999-12-17-1427
PublisertII 1999 647
Ikrafttredelse17.12.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forUllensaker kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Sandtjern naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 1999 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8 jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23 er et naturområde i Ullensaker kommune i Akershus fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 17. desember 1999 under betegnelsen «Sandtjern naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 182/3, 185/2, 185/19,23, 199/1.

Naturreservatet dekker et areal på ca 114 da, hvorav 20 da vann.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5000, datert Miljøverndepartementet desember 1999. Kart og fredningsforskrift oppbevares i Ullensaker kommune, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et område med verdifulle limnologiske forekomster, samt botaniske og zoologiske elementer som bidrar til å gi området dets særpreg. Området har to grytehullsjøer, Sandtjern og Nordkulpen, som er karakterisert ved å ha hengende grunnvann og innløpsbekk, men ikke utløpsbekk. Området er av internasjonal betydning for å ta vare på variasjonen av grytehullsjøer i Gardermo-området.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres. Planting av trær er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder egg, reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forholdene og terrengformasjonene, herunder uttak, lagring, planering, markberedning eller utfylling av masse, nydyrking, oppføring av bygninger, tilbygg, anlegg eller andre faste innretninger, bygging av veger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, ulike former for gravevirksomhet, gjødsling, kalking, bruk av kjemiske bekjempingsmidler, henleggelse av avfall og annen forurensende virksomhet. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Uttak av overflatevann er forbudt.
5.Militær øvelsesaktivitet er forbudt.
6.Opplag av båt og hensetting av campingvogn o.l. er forbudt.
7.Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt.

V 

Bestemmelsene i kap IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, herunder nødvendig motorisert ferdsel.
2.Sanking av bær og sopp, samt jakt og fiske etter gjeldende lovverk.
3.Jordbruk på eksisterende dyrket mark, herunder nødvendig motorisert ferdsel.
4.Beiting som ikke er i strid med fredningsformålet.
5.Vedlikehold av faste innretninger som er i bruk på fredningstidspunktet. Vedlikehold av eksisterende hytter.
6.Bruk av området i undervisningsøyemed.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Avgrensede tiltak i reservatet for å hindre større skader på omkringliggende skog.
2.Motorisert ferdsel i tilknytning til nødvendig aktivitet.
3.Uttak av grunnvann og overflatevann fra Sandtjern i den grad det ikke er i strid med fredningsformålet.
4.Idrettsarrangementer, jaktprøver og annen organisert virksomhet.
5.Opplag av båt.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den som forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides en forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for bruk, skjøtsel og forvaltning av området.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.