Forskrift om løype for kjøring med snøscooter til Mourki (Muotkejávri), Fauske kommune, Nordland.

DatoFOR-2000-01-05-73
PublisertII 2000 7
Ikrafttredelse05.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forFauske kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1988-05-15-356-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om snøscooterløype, Fauske

Kapitteloversikt:

Fastsatt av fylkesmannen i Nordland 5. januar 2000 med hjemmel i forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 8, jf. lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a.

I

Det er fastlagt løype for kjøring med snøscooter fra Daja til Muotkejávri. Løypa tar utgangspunkt i parkeringsplass ved Sulitjelma Camping og Fritidssenter og følger merket trasé et stykke nordøstover langs kraftlinje, videre går den via bru over Balmielva og deretter til Válffarjohkdalen, videre til Låmivatnet og langs sørsiden av dette frem til endepunkt ved nordvestenden av Muotkejávri, jf. kart datert 5. januar 2000.

II

For bruken av løypa gjelder følgende vilkår:

a)Bruk av løypa er kun tillatt i forbindelse med isfiske og transportbehov i denne sammenheng.
b)Dokumentasjon for betalt fisketrygdavgift og fiskekort må kunne forevises for oppsyn.
c)Tillatt bredde på løypa er 15 m på hver side av løypas midtlinje. Kjøring er ikke tillatt utenfor løypa. Ved spesielle vær- og føreforhold kan det benyttes en alternativ trasé over en kortere strekning ved Låmivatnet, jf. kart datert 5. januar 2000. Kommunen er ansvarlig for oppmerking og informasjon, samt tilfredstillende parkeringsforhold ved løypas startpunkt.
d)Bruk av løypa er tillatt i perioden fra og med 1. januar - til og med 1. mai, mellom kl. 08.00 og 22.00.
e)All kjøring skjer på eget ansvar og må skje etter vanlige regler for hensynsfull ferdsel.
f)Etter samråd mellom kommunen og reindriftsnæringen, kan løypa stenges i forbindelse med flytting av rein. Kommunen kan stenge løypa ved dårlige vær-/føreforhold.

III

Denne forskrift trer i kraft straks. Dersom det oppstår problemer eller misbruk i tilknytning til løypa, kan det være aktuelt å revurdere løypetrasé og/eller vilkårene for bruken av løypa. Dersom det oppstår omfattende problemer, kan det være aktuelt å vurdere oppheving/endring av løypeforskriften.