Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Gratangen kommune, Troms.

DatoFOR-2000-03-17-1702
PublisertII 2001 hefte 6
Ikrafttredelse17.03.2000
Sist endret
EndrerFOR-1995-06-09-717
Gjelder forGratangen kommune, Troms.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1988-05-15-356-§3, FOR-1988-05-15-356-§5, FOR-1988-05-15-356-§7
Kunngjort12.12.2001
KorttittelForskr. om motorferdsel i utmark mm, Gratangen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Gratangen kommunestyre 17. mars 2000 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a, og forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 andre ledd, § 5 og § 7.

I

I medhold av nasjonal forskrift § 5 kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark. Med hjemmel i samme forskrift § 3 andre ledd og § 7 kan kommunen sette vilkår for motorferdselen.

a)Med hjemmel i samme forskrift, bestemmer kommunestyret at det ikke gis tillatelse til bruk av snøscooter mellom kl. 23.00 og kl. 06.00.
b)Dispensasjonen for snøscooter gjelder for tidsrommet 1. november - 30. april.
c)Det gis dispensasjon for inntil 5 år av gangen i kurante saker.

II

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 9. juni 1995 nr. 717 til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Gratangen kommune, Troms.