Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Nord-Aurdal kommune, Oppland.

DatoFOR-2000-05-22-519
PublisertII 2000 338
Ikrafttredelse01.06.2000
Sist endretFOR-2005-06-16-861
Endrer
Gjelder forNord-Aurdal kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5, FOR-1988-05-15-356-§3
Kunngjort
KorttittelForskr om motorferdsel i utmark, Nord-Aurdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 22. mai 2000 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5 og forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 annet ledd. Endret 16 juni 2005 nr. 861.

Virkeområde

Forskriften utfyller de bestemmelser som er gitt i motorferdselloven og nasjonal forskrift. Forskriften regulerer ikke formål som er nevnt i motorferdselloven § 4 første ledd og nasjonal forskrift § 2 første ledd.

Bestemmelser i medhold av motorferdselloven § 4 tredje ledd: 

Ferdsel på innsjøer større eller lik 2 km² :

Ferdsel med motorfartøy er ikke tillatt på Ølsjøen/Bløytjednet/Pardisfjorden og Fullsenn.

På Tisleifjorden kan det benyttes motorbåt med motorstyrke maksimalt 5 hk.

På Aurdalsfjorden er maksimal tillatt hastighet 5 knop.

På Strøndafjorden, innenfor markerte soner i Veslefjorden og i fjorden ved Leirasanden, er maksimal tillatt hastighet 5 knop. I strandsonen, innenfor en avstand på 50 meter fra strandlinjen, er maksimal tillatt hastighet 5 knop.

Ferdsel med motorfartøy er ikke tillatt innenfor markert badesone ved Strandefjorden Fritidspark.

Rådmannen kan gi dispensasjon fra hastighetsbegrensningene. 

Det er ikke tillatt med ferdsel på elvestrekninger eller vann mindre enn 2 km² , selv om disse inngår som del av et farbart vassdrag.

0Endret ved forskrift 16 juni 2005 nr. 861.

Bestemmelser i medhold av motorferdselloven § 5 (gjelder i den tiden innsjøene er isfrie):

Adgang til landing og start med luftfartøy begrenses til Strøndafjorden og Tisleifjorden.

Vilkår for bruk av motorkjøretøyer på vinterføre

I medhold av nasjonal forskrift § 3 annet ledd

Generelt skal all kjøring hjemlet i nasjonal forskrift § 3 om mulig foregå etter trasé for sommervei, langs skiløyper eller, der det er bestemt, etter angitt snøskutertrasé.

Kjøring skal om mulig foregå på hverdager.

Kjøring hjemlet i nasjonal forskrift § 3 bokstav e skal foregå etter den til enhver tid gjeldende løypeplan i kommunen.

Vintersesongen regnes frem til 1. mai. Kjøring etter denne dato er ikke tillatt, men rådmannen kan i spesielle tilfeller gi dispensasjon til kjøring etter denne dato.

Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. juni 2000.