Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Hole kommune, Buskerud.

DatoFOR-2000-06-05-601
PublisertII 2000 348
Ikrafttredelse05.06.2000
Sist endret
EndrerFOR-1980-06-16
Gjelder forHole kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Hole

Fastsatt av Hole kommunestyre 5. juni 2000 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 og § 5. Oppheves ved forskrift 24 okt 2016 nr. 1292 (i kraft 1 jan 2017).

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder all motorferdsel i utmark og vassdrag i Hole kommune. Forskriften utfyller de bestemmelser som er gitt i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag av 15. mai 1988 nr. 356, gitt i medhold av loven.

§ 2.Forbud med hjemmel i denne forskrift

Ferdsel med motorfartøy er ikke tillatt på vann mindre enn 2 kvadratkilometer.

For de deler av Steinsfjorden, Tyrifjorden og Storelva som ligger i Hole kommune, gjelder følgende:

5 knop er største tillatte hastighet i en 100 meter bred sone langs land, øyer, holmer og bøyer ved badeplasser. Største hastighet utenom disse soner er 25 knop.

Motorferdsel med husbåt eller flåte er ikke tillatt på vassdrag i Hole.

Med husbåt menes hytte/brakke som er bygget på flåte eller pontonger.

Med motorferdsel med husbåt/flåte forstås:

a)fremdrift med egen motor
b)sleping med motorbåt.

Bruk av vannscootere og andre liknende motordrevne mindre fartøy som er konstruert for å føre personer, er ikke tillatt.

Motorferdsel på islagt vann og vassdrag er ikke tillatt.

Bruk av luftfartøy på is og vann er ikke tillatt.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ferdsel som det er gitt tillatelse til etter denne forskrifts § 3.

§ 3.Tillatelse etter søknad

Etter skriftlig søknad kan rådmannen eller den han delegerer til, gi tillatelse til bruk av snøscooter i henhold til Miljøverndepartementets forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 5.

Myndighet etter nasjonal forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 § 6 er delegert til Plan- og ressursstyret.

Myndighet etter motorferdselloven § 6 er delegert til Plan- og ressursstyret eller rådmannen avhengig av sakens innhold.

Med hjemmel i lovens § 6 første ledd kan kommunen, etter skriftlig søknad gi tillatelse til enkeltarrangement for vannscootere eller andre motorkjøretøyer innenfor et avgrenset område.

Tillatelser skal eventuelt gis for enkeltturer eller et begrenset tidsrom på inntil ett år. Det kan settes vilkår i tilknytning til en tillatelse.

En tillatelse innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 5. juni 2000, og avløser den kommunale forskrift for motorferdsel i utmark vedtatt 16. juni 1980.