Forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Modum kommune, Buskerud.

DatoFOR-2000-06-05-602
PublisertII 2000 350
Ikrafttredelse05.06.2000
Sist endret
EndrerFOR-1980-06-18
Gjelder forModum kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Modum

Fastsatt av Modum kommunestyre 5. juni 2000 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder motorisert ferdsel på vassdrag i Modum. Forskriften utfyller de bestemmelser som er gitt i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr. 356.

§ 2.Forbud og begrensninger med hjemmel i denne forskrift

Ferdsel med motorfartøy er ikke tillatt på andre vassdrag i Modum enn Tyrifjorden, Drammenselva m/Bergsjø, Snarumselva og Simoa.

Største tillatte hastighet er 5 knop med de unntak som er beskrevet i fjerde ledd.

I Vassbunnvika i Bergsjø er all motorisert ferdsel syd for en linje trukket mellom Plantefeltet (Nord 214077, Øst -41877) og Sønstebybekkens utløpsdelta (Nord 214075, Øst -41754) forbudt.

For den del av Bergsjø som ikke omfattes av motorferdselforbud iht. tredje ledd, samt den del av Tyrifjorden som ligger i Modum kommune gjelder følgende:

5 knop er største tillatte hastighet i en 100 meter bred sone langs land, øyer, holmer og bøyer ved badeplasser, eller i annen avstand fra land dersom dette er/blir angitt i reguleringsplan. Utenom disse områdene er største tillatte hastighet 25 knop.

Motorferdsel med husbåt eller flåte er ikke tillatt på vassdrag i Modum.

Med husbåt menes hytte/brakke som er bygget på flåte eller pontonger.

Med motorferdsel med husbåt/flåte forstås:

a.fremdrift med egen motor
b.sleping med motorbåt.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ferdsel som det er gitt tillatelse til etter denne forskrifts § 3.

§ 3.Tillatelse etter søknad

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 5, kan rådmannen eller den han delegerer til, etter skriftlig søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter, samt i særlige tilfeller gi dispensasjon fra denne forskrifts § 2.

Myndighet etter nasjonal forskrift § 6 er delegert til miljøvernrådet.

Med hjemmel i motorferdselloven § 6, første ledd, kan kommunen, etter skriftlig søknad gi tillatelse til enkeltarrangementer for vannscootere eller andre motorkjøretøyer innenfor et avgrenset område.

Myndighet etter motorferdselloven § 6 er delegert til miljøvernrådet.

Tillatelser skal eventuelt gis for et begrenset antall turer og/eller et begrenset tidsrom på inntil 3 år. Det kan settes vilkår i tilknytning til en tillatelse.

En tillatelse innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks, og avløser den kommunale forskrift for motorferdsel i utmark vedtatt 18. juni 1980.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.