Forskrift om motorferdsel på Glomma og Vorma og andre vassdrag, Nes kommune, Akershus.

DatoFOR-2000-09-12-1686
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse12.09.2000, 01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNes kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1998-06-26-47
Kunngjort05.07.2001
KorttittelForskrift om motorferdsel på Glomma mm, Nes

Fastsatt av Nes kommunestyre 12. september 2000 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for all motorferdsel på Glomma og Vorma samt alle andre vassdrag i kommunen hvor det er åpnet for motorisert ferdsel. Forskriften skal sikre at lokale hensyn blir ivaretatt ved motorisert ferdsel på vassdrag i Nes kommune. Forskriften begrenser ikke motorferdsel som er direkte hjemlet i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, § 4 første ledd.

§ 2.Glomma og Vorma

Ferdsel med motorfartøy på Vorma er forbudt med fart som overstiger 5 knop (ca. 8 km/h) ovenfor Svanfoss sluse i en 100 meters bred sone fra land.

Ferdsel med motorfartøy på Vorma nedenfor Svanfoss og Glomma er forbudt med fart som overstiger 8 knop i en 50 meters bred sone fra land. Unntatt fra dette er vannskianlegget til Nes Vannskiklubb ved Hennisand. Inn- og utkjøring med vannski fra land kan ellers skje når det ikke er til ulempe og sjenanse for andre.

§ 3.Uåa

Ferdsel med motorfartøy på Uåa er forbudt med fart som overstiger 5 knop.

§ 4.Bjørknessjøen

Ferdsel med motorfartøy på Bjørknessjøen er forbudt med fart som overstiger 5 knop. Største tillatte motorstørrelse er 10 hk.

§ 5.Vannscooter

Motorferdsel med vannscooter er ikke tillatt på noen vassdrag i Nes kommune. Unntatt fra dette er ved arrangementer under Elvefestivalen fra Årnes brygge (Glomma) og Vormsund brygge (Vorma) i et nærmere avgrenset område 300 meter ut fra bryggene.

§ 6.Husbåt

Plassering og bruk av husbåt er ikke tillatt på noen vassdrag i Nes kommune. Med husbåt menes hytte/brakke eller annet byggverk som er egnet til beboelse, plassert på flåte, pongtonger eller lignende flytende innretning.

§ 7.Bruk av elektrisk motor

Bruk av elektrisk motor er tillatt på følgende vann: Romsjøen, Hanskesjøen, Rabillen, Nettmangsjøen, Butjern, Langvannet, Sagstusjøen og Utsjøen. Største tillatte hastighet er 5 knop.

§ 8.Dispensasjon

Rådmannen kan etter skriftlig søknad gi dispensasjon fra denne forskriften.

I tilfeller av arrangementer som båtsportstevner, vannskisportstevner m.v. hvor det er behov for sikkerhetsmessige vurderinger, tilligger ansvaret politiet som da etter søknad kan gi dispensasjon.

§ 9.Straffeansvar

Overtredelse av denne forskrift straffes med bøter.

§ 10.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra vedtakstidspunkt. Unntaksbestemmelsene i § 5 trer i kraft fra 1. januar 2001.