Forskrift om fredning av deler av Karljohansvern festning, Borre (Horten) kommune, Vestfold.

DatoFOR-2000-10-18-1048
PublisertII 2000 583
Ikrafttredelse18.10.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forHorten kommune, Vestfold.
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, LOV-1978-06-09-50-§15, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort
Rettet24.02.2006, Horten.
KorttittelForskrift om fredning, Karljohansvern festning

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Riksantikvaren 18. oktober 2000 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, og forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven, § 12.

I. Lovgrunnlag

Med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a, jf. § 15, og forskrift av 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven § 12, fredes ni bygninger på Karljohansvern (etabl. nr. 070101):

II. Omfang 

Følgende bygninger omfattes av fredningen:


Inv. nr.
Bygning

Adresse

Omfang

0036

Administrasjonsbygning
Bolig for overlege

Nedre vei 4 gnr. 124 bnr. 1

Eksteriør og interiør

0040

Garnisonsbarakken
Sjømilitære Korps kaserne

Nedre vei 5
gnr. 124 bnr. 35

Eksteriør

0041

Skole - og økonomibygning
Kontor

Nedre vei 7
gnr. 124 bnr. 35

Eksteriør

0047

Admiralsboligen/Verftssjefens bolig med bryggerhus
Tidligere Horten Gjestgiveri

Admiralveien 1 gnr. 124 bnr. 12

Eksteriør og interiør

0048

Uthus
Fjøs og vognskur
Tidligere under Horten Gjestgiveri

Admiralveien 1 gnr. 124 bnr. 12

Eksteriør og interiør

0111

Verftsporten

Nedre vei 14 gnr. 124 bnr. 1

Eksteriør og interiør

0132

Garasje og verksted
Tidligere sprøytehus/brannstasjon

Nedre vei gnr. 124 bnr. 1

Eksteriør

0133

Verksted
Tidligere maleverksted og patrontaskeverksted

Nedre vei 16 gnr. 124 bnr. 1

Eksteriør
 

Tallene referer til Forsvarets eiendomsregister. Inventarnummer er betegnelsen på enkeltbygg og enkeltanlegg i Forsvarets eiendomsregister, mens etablissementnummer er en nummerering av hele anlegg med ett eller flere gårds- og bruksnummer.

Fredningen gjelder samtlige bygningers eksteriør. I de bygninger hvor interiøret fredes, omfatter dette innvendig hovedstruktur (rominndeling) og eldre arkitektoniske detaljer (dører, vinduer, listverk, overflater, dekor etc).

Bygningene er merket av på kart, datert 18. oktober 2000 og påført Riksantikvarens stempel. Kart og forskrift om fredning skal oppbevares hos Riksantikvaren, Vestfold fylkeskommune, Borre kommune og Forsvarets bygningstjeneste.

III. Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare deler av et kulturhistorisk og arkitektonisk viktig festningsanlegg og hovedbase for den norske marine mellom 1818-1953. Formålet er videre å sikre kulturminner knyttet til hele spekteret av virksomhet på flåtestasjonen.

Fredningen av bygningenes eksteriør skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljering som fasadeløsning, eldre dører og vinduer, materialbruk, overflater og dekor skal opprettholdes.

Formålet med fredningen av bygningenes interiør er å bevare rominndeling, bygningsdeler og overflater i de deler av interiøret som har eldre karakter.

IV. Fredningsbestemmelser

Bestemmelsene gjelder i tillegg til kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete byggverk fra nyere tid.

1.Det er ikke tillatt å rive bygningene eller deler av dem.
2.Det er ikke tillatt å bygge om bygningenes eksteriør eller de deler av interiørene som inngår i fredningen. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
3.Utskiftning av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på bygningenes eksteriør eller i de deler av bygningenes interiør som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 5.
4.Vedlikehold og istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder tilpasset bygningenes egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.
5.Tilbakeføringer der det er foretatt endringer i senere tid, kan gjennomføres dersom det kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra antikvarisk myndighet.

V. Dispensasjon

Forvaltningsmyndighet, jf. punkt VI, kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a.

VI. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VII. Iverksettelse av bestemmelsene

Denne forskriften trer i kraft straks.

VIII. Brudd med bestemmelsene

Den som forsettelig eller uaktsomt overtrer disse fredningsbestemmelsene eller medvirker til dette, straffes med bøter eller fengsel som nevnt i kulturminneloven § 27.