Forskrift for motorferdsel i utmark og vassdrag, Lier kommune, Buskerud.

DatoFOR-2000-11-07-1602
PublisertII 2000 816
Ikrafttredelse07.11.2000
Sist endret
EndrerFOR-1981-05-12
Gjelder forLier kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Lier

Fastsatt av Lier kommunestyre 7. november 2000 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd.

§ 1.Hva forskriften gjelder

Denne forskriften gjelder motorferdsel i Lier kommune i åpent vassdrag på innsjø på 2 km² eller større, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 km² dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag, jf. lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd.

Motorferdsel på islagt vassdrag kan foregå i samsvar med reglene i motorferdselloven og forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, jf. lovens § 4 a.

§ 2.Generell regel om motorferdsel i åpent vassdrag

Motorferdsel i åpent vassdrag som nevnt i § 1, første ledd er ikke tillatt utover det som følger direkte av motorferdselloven og forskrift gitt av departement, jf. motorferdsellovens § 4, første og andre ledd.

Unntak gjelder for bruk av motorfartøy i den del av Holsfjorden som ligger i Lier kommune, i samsvar med § 3.

§ 3.Særregler for Holsfjorden
1.Ferdsel med motorbåt er tillatt.

Dette omfatter ikke motorferdsel med husbåt eller flåte. Med husbåt menes hytte eller brakke som er bygd på flåte eller pongtonger. Forbudet gjelder også å slepe husbåt eller flåte med motorbåt.

2.Største tillatte hastighet er:
a)5 knop i en 150 meter bred sone langs land, øyer, holmer og bøyer ved badeplassene.
b)25 knop utenom denne sonen.
§ 4.Ikrafttreden og oppheving av tidligere forskrift

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift av 12. mai 19811 til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Lier kommune, Buskerud.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.