Forskrift om vern av Bjørgedalen naturreservat, Ringsaker og Hamar kommuner, Hedmark.

DatoFOR-2000-12-08-1452
PublisertII 2000 637
Ikrafttredelse08.12.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker og Hamar kommuner, Hedmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Bjørgedalen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8 jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Bjørgedalen ved Bjørge bru i Ringsaker og Hamar kommuner, Hedmark fylke fredet som naturreservat ved kgl. res. av 8. desember 2000 under betegnelsen Bjørgedalen naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 781/3,5, 782/4 og 783/1 i Ringsaker kommune og 33/1, 33/2 og 34/1 i Hamar kommune.

Reservatet dekker et areal på ca 150 dekar. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet, desember 2000. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Ringsaker og Hamar kommuner, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et særpreget landskap med verdifulle geologiske forekomster, og med kravfulle vegetasjonstyper som lågurtgranskog, alm-lindeskog og gråor-heggeskog. Bjørgedalen utgjøres av et gjel som gir et særegent landskapsbilde, og området er av betydning i forsknings- og undervisningsøyemed.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av kapitlene V - VII. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.
2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste og midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Det er likeledes forbudt å risse inn tegn, figurer o.l. i fjell eller på steinblokker, å slå løs stein, samt å gjøre opp varme. Opplistingen er ikke uttømmende.
3.Motorisert ferdsel er forbudt.
4.Idrettsarrangement, jaktprøver og annen organisert bruk av naturreservatet er forbudt.
5.Bålbrenning er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdsel i hele eller deler av reservatet.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. Øvelseskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse.
2.Motorisert ferdsel på offentlig veg.
3.Vedlikehold av eksisterende offentlig veg og nødvendig motorisert ferdsel i den forbindelse.
4.Sanking av bær og matsopp.
5.Tradisjonell beiting, unntatt beiting med geit.
6.Organisert ferdsel i undervisningsøyemed for universiteter, høgskoler, skoler og barnehager.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i kap. IV, pkt. 4.
2.Etablering og vedlikehold av vanningsanlegg for åkervanning samt nødvendige innretninger i den forbindelse, etter plan godkjent av landbruksmyndighetene.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften

-når formålet med fredningen krever det,
-for vitenskapelige undersøkelser,
-for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og
-i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.