Forskrift om vern av Buttekvern naturreservat, Ringsaker kommune, Hedmark.

DatoFOR-2000-12-08-1453
PublisertII 2000 639
Ikrafttredelse08.12.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Buttekvern naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et skogområde i Ringsaker kommune, Hedmark fylke fredet som naturreservat ved kgl. res. av 8. desember 2000 under betegnelsen Buttekvern naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 688/1 og 723/9.

Reservatet dekker et areal på ca 46 dekar. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet, desember 2000.

Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Ringsaker kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med ulike typer sumpskog, med særlig vekt på svartorsumpskogen. Videre er området av betydning for å vise hvordan de ulike miljøfaktorene virker inn på vegetasjonstype og vegetasjonsutforming.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av kapitlene V - VII. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.
2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste og midlertidige innretninger, hensetting av campingvogner o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veger, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.
3.Motorisert ferdsel er forbudt.
4.Idrettsarrangement, jaktprøver og annen organisert bruk av naturreservatet er forbudt.
5.Bålbrenning er forbudt.
6.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdsel i hele eller deler av reservatet.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. Øvelseskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Organisert ferdsel i undervisningsøyemed for universiteter, høgskoler, skoler og barnehager.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan etter søknad gi tillatelse til avgrenset bruk av reservatet som angitt i kap. IV, pkt. 4.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriften

-når formålet med fredningen krever det,
-for vitenskapelige undersøkelser,
-for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og
-i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.