Forskrift om vern av Kjenstad landskapsvernområde, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2000-12-08-1455
PublisertII 2000 643
Ikrafttredelse08.12.2000
Sist endret
EndrerFOR-1992-04-26-596
Gjelder forSnåsa kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Kjenstad landskapsvernområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5 jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5 jf. § 6 og §§ 21, 22 og 23, er ved kgl. res. av 8. desember 2000 et område i Snåsa kommune i Nord-Trøndelag fylke vernet som landskapsvernområde under betegnelsen Kjenstad landskapsvernområde.

II

Det vernete området berører følgende gnr./bnr.: 63/1, 63/2 og 63/3 i Snåsa kommune.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca 2.700 daa.

Grensene for landskapsvernområdet går fram av kart i målestokk 1:8.330, datert Miljøverndepartementet desember 2000. Områdene B (gårdsgrustak) og C (gårdstun) inngår ikke i reservatet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Snåsa kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med vernet er å bevare en kvartærgeologisk avsetning i marin grense, med flere terassenivå, toppflater og ei meget stor erosjonsrenne, og som også inneholder en stor grunnvannsforekomst.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

Alle inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter er forbudt, herunder uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, anlegg eller faste innretninger, fremføring av luftledninger, bygging av veger, henleggelse av avfall, oppføring av bygninger mv.

Opplistingen er ikke uttømmende.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns- og forvaltningsøyemed. Øvelseskjøring i tilknytning til slike formål krever særskilt tillatelse.
2.Skogsdrift og drift av dyrka mark i området.
3.Vedlikehold av eksisterende bygninger, veger og anlegg.
4.Dyrking av flater i området. Flatene er definert i forvaltningsplanen.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Anlegg av landbruksveier i henhold til forvaltningsplan.
2.Utvidelse av eksisterende tilførselsvei til Forsvarets lagerområde.
3.Mindre uttak av grus til private formål i henhold til forvaltningsplan.
4.Oppføring av bygninger i forbindelse med jordbruksdrift, herunder utbygging knyttet til tunbebyggelsen, jf. forvaltningsplan.
5.Grunnvannsuttak til vannforsyning.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme verneformålet. Det skal utarbeides forvaltningsplan som inneholder nærmere retningslinjer for bruk og forvaltning av området. Forvaltningsplanen skal utarbeides i samarbeid med berørte interesser.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning, og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet for vernet.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift av 26. april 1992 nr. 596 om midlertidig vern av Kjenstad naturreservat, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag.