Forskrift om vern av Raet landskapsvernområde med plante- og fuglelivsfredning, Arendal kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-2000-12-15-1462
PublisertII 2000 Nr. 11
Ikrafttredelse15.12.2000
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1982-05-07-809
Gjelder forArendal kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§7, LOV-1970-06-19-63-§13, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77, FOR-1987-07-03-572, FOR-1988-11-03-4324
Kunngjort
KorttittelForskrift om Raet landskapsvernområde

Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf § 6, § 7, § 13, § 14, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 11 des 2003 nr. 1851, 29 aug 2006 nr. 1005, 13 juni 2012 nr. 556, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

§ 1.Avgrensning

Raet landskapsvernområde ligger i Arendal kommune i Aust-Agder fylke og omfatter et areal på 21 621 daa, hvorav 18 396 er sjøareal.

Landskapsvernområdet omfatter følgende gnr./bnr.-festenr. i Arendal kommune: 208/1, 208/2, 208/3, 208/5, 208/7, 208/9, 208/10, 208/11, 208/12, 209/1, 209/3, 209/8, 209/16, 209/20, 209/21, 209/29, 209/33, 209/42, 209/43, 209/48, 209/54, 209/55, 209/56, 209/57, 209/59, 209/61, 209/63, 209/65, 209/66, 209/67, 209/68, 209/69, 209/70, 209/71, 209/72, 209/73, 209/74, 209/75, 209/77, 209/79, 209/82, 209/83, 209/84, 209/85, 209/87, 209/89, 209/90, 209/93, 209/94, 209/98, 209/99, 209/100, 209/105, 209/107, 209/112, 209/113, 209/114, 209/116, 209/117, 209/118, 209/122, 209/123, 209/129, 209/131, 210/1, 210/2, 210/12, 211/4, 211/47, 211/51, 215/53, 215/65, 215/68, 215/71, 215/73, 215/74, 215/92, 215/99, 215/100, 215/101, 215/104, 215/106, 215/107, 215/114, 215/115, 215/116, 215/117, 215/118, 215/119, 215/128, 215/171, 216/2, 216/9, 216/12, 216/16, 216/23, 216/23–14, 216/23–17, 216/23–18, 216/23–19, 216/23–22, 216/24, 216/25, 216/26, 216/39, 216/55, 216/57, 216/58, 216/59, 216/60, 216/61, 216/63, 216/64, 216/66, 216/66–4, 216/66–5, 216/66–13, 216/67, 216/69, 216/71, 216/72, 216/79, 216/81, 216/82, 216/87, 216/88, 216/90, 216/92, 216/93, 216/94, 216/95, 216/98, 216/99, 216/102, 216/111, 216/115, 216/118, 216/120, 216/121, 216/122, 216/123, 216/125, 216/135, 216/142, 216/146, 216/152, 216/153, 216/154, 216/156, 216/157, 216/158, 216/165, 216/167, 216/168, 216/170, 217/3, 217/4, 217/15, 217/28, 217/38, 217/39, 217/48, 217/49, 217/50, 218/2, 218/3, 218/4, 218/6, 218/7, 218/12, 218/13, 218/14, 218/19, 218/20, 218/22, 218/23, 218/25, 218/28, 218/29, 218/30, 218/31, 218/32, 218/33, 218/41, 218/42, 218/43, 218/46, 218/47, 218/48, 218/49, 218/50, 218/51, 218/54, 218/55, 218/57, 218/59, 218/63, 218/64, 218/65, 218/66, 218/68, 218/72, 218/74, 218/75, 218/76, 218/77, 218/78, 218/81, 218/82, 218/83, 218/84, 218/90, 218/91, 218/99, 218/100, 218/104, 218/106, 218/107, 218/110, 218/112, 218/117, 218/129, 218/130, 218/131, 218/134, 301/28, 304/2, 304/111, 305/97, 305/110, 305/134, 305/227, 305/239, 305/243, 305/266, 305/288, 305/445, 305/463, 305/485, 428/3, 428/5, 428/6, 428/10, 428/20, 428/21, 428/27, 428/29, 428/43.

Grensene fremgår av kart i målestokk 1:10 000, datert Direktoratet for naturforvaltning september 2003.

Kart og vernebestemmelser skal oppbevares i Arendal kommune, hos Fylkesmannen i Aust-Agder, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet. Grensene på land skal avmerkes i marka og knekkpunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 11 des 2003 nr. 1851 (tidligere kapittel II), 29 aug 2006 nr. 1005, 13 juni 2012 nr. 556, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Formål

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare det egenartede natur- og kulturlandskapet med kvartærgeologiske forekomster og særegent dyre- og planteliv knyttet til Raet i Aust-Agders kystområde.

0Endret ved forskrift 11 des 2003 nr. 1851 (tidligere kapittel III).
§ 3.Vernebestemmelser
1. Området skal være vernet mot alle aktiviteter og inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.
1.1 Med de unntak som følger av forskriftens pkt. 2 og 3 er det forbud mot flatehogst, sprengning av fjell, planering, uttak av masser, drenering, graving eller utfylling av løsmasser, fjerning av rullestein, bekkelukking, framføring av luftledninger, jordkabler og rør utenom eksisterende traseer på land og i sjø, ødeleggelse av kulturminner, herunder steingjerder, oppføring av nye bolighus og fritidsboliger, herunder utleiehytter, tilbygg, ombygging eller vesentlige eksteriørmessige forandringer av eksisterende bygninger, samt oppføring av anlegg og tekniske innretninger på land og i sjø, herunder bygging av veger, moloer og brygger. Opplistingen er ikke utfyllende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak kan anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2 Egenartede, spesielt store og vakre trær og hule trær skal ikke hogges. Det samme gjelder for store døde trær som er med på å prege landskapet. Bestandspleie med sikte på treslagskifte er ikke tillatt.
1.3 Vegetasjonssamfunn knyttet til strandsonen, herunder havstrand og enger, er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse utover det som følger av tiltak i medhold av punkt 2 og 3 og kap. V og VI.
1.4 Innføring av nye planteslag i utmark er ikke tillatt.
1.5 Motorisert ferdsel i utmark og oppstilling av campingvogner er forbudt.
1.6 Lavtflyging under 300 meter er forbudt.
1.7 For den østlige del av Tromlingene, jamfør kart merket fuglelivsfredning, gjelder følgende bestemmelser:
1.7.1. Fugler, herunder deres bo, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse utover det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av pkt. 2 og 3 og kapitel V - VI.
1.7.2. Hunder må ikke slippes i området.
1.7.3. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.
1.7.4. Nye dyrearter må ikke innføres.
1.7.5. Fredningen gjelder 50 meter ut i sjøen. 
2. Bestemmelsene i punkt 1 er ikke til hinder for:
2.1 Militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.2 Nødvendig vedlikehold av eksisterende bygninger, veger og andre anlegg.
2.3 Eksisterende jord- og hagebruk på allerede oppdyrkede arealer med driftsmåter som til enhver tid er vanlige, samt sauebeite, forutsatt at disse aktivitetene ikke kommer i konflikt med verneformålet.
2.4 Plukkhogst, unntatt for trær nevnt under punkt 1.2.
2.5 Skogsdrift i samsvar med forvaltningsplan (jf kapitel V) for området Botneskogen.
2.6 Nødvendig bruk av motorkjøretøyer i forbindelse med jordbruksdrift og skogsdrift som nevnt under punkt 2.3, 2.4 og 2.5.
2.7 Camping på Hove innenfor eksisterende arealer.
2.8 Opprettholdelse av verneskogen, opprettet i 1914, med bestemmelser i henhold til lov om skogbruk og skogvern av 21 mai 1965.
2.9 Drift, tilsyn og vedlikehold av fyr, fyrlykter og sjømerker.
2.10. Ordinært fiske i medhold av saltvannsfiskeloven. 
3. Når virksomhet eller tiltak kan gjennomføres uten at det strider mot formålet med vernet, kan forvaltningsmyndigheten på nærmere vilkår gi tillatelse til:
3.1 Gjenoppbygging av bygninger som ødelegges av brann.
3.2 Tilbygg, ombygging eller vesentlige eksteriørmessige forandringer av eksisterende bygninger.
3.3 Oppføring av bygninger og anlegg i tilknytning til landbruk.
3.4 Utmarksbeite.
3.5 Framføring av lavspentlinjer eller kabler for å knytte eksisterende bebyggelse til strømnettet, samt inngrep i forbindelse med legging av vann og kloakk til eksisterende bebyggelse.
3.6 Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak under punkt 2.
3.7 Etablering av flytende mobile oppdrettsanlegg uten landfortøyning. Tillatelse kan ikke gis innenfor den østlige delen av Tromlingene som omfattes av bestemmelsene i punkt 1.7.
3.8 Etablering av nye fyr, fyrlykter og sjømerker.
0Endret ved forskrift 11 des 2003 nr. 1851 (tidligere kapittel IV).
§ 4.Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten eller den som forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan. Målet med planen er å foreslå tiltak til bruk og skjøtsel av landskapsvernområdet i samsvar med verneformålet. Skjøtselen vil omfatte både praktiske tiltak, for eksempel atkomst og parkering, og informasjonsarbeid.

0Endret ved forskrift 11 des 2003 nr. 1851 (tidligere kapittel V).
§ 5.Generelle unntak

Forvaltningsmyndighetene kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med fredningen krever det, for bestemte institusjoner eller for bestemte personer når det gjelder vitenskapelige undersøkelser og arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke er i strid med verneformålet.

0Endret ved forskrift 11 des 2003 nr. 1851 (tidligere kapittel VI).
§ 6.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

0Endret ved forskrifter 11 des 2003 nr. 1851 (tidligere kapittel VII), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves fuglelivsfredning på østlige del av Tromlingene i kgl. res. av 7. mai 1982 nr. 809 om fredning for Tromlingene naturreservat med tilliggende fuglelivsfredning i Tromøy kommune, Aust-Agder.

0Endret ved forskrift 11 des 2003 nr. 1851 (tidligere kapittel VIII).