Forskrift om vern av Østre Ertholmen som naturreservat, Lillesand kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-2000-12-15-1463
PublisertII 2000 651
Ikrafttredelse15.12.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillesand kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Østre Ertholmen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. §§ 10, 21, 22 og 23, er Østre Ertholmen i Lillesand kommune, Aust-Agder fylke, fredet ved kgl. res. av 15. desember 2000 som naturreservat under navnet Østre Ertholmen naturreservat.

II Avgrensning

Østre Ertholmen naturreservat ligger i Lillesand kommune i Aust-Agder fylke og dekker et areal på ca 55 daa, hvorav ca 30 daa er sjøareal.

Naturreservatet omfatter gnr./bnr. 79/66.

Grensene framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet desember 2000.

Kart og vernebestemmelser skal oppbevares i Lillesand kommune, hos Fylkesmannen i Aust-Agder, i Direktoratet for Naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Grensene på land skal avmerkes i marka og knekkpunktene skal koordinatfestes.

III Formål

Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.

IV Vernebestemmelser

1. Området skal være fredet mot alle aktiviteter og inngrep som kan endre de naturgitte forhold.
1.1 Med de unntak som følger av forskriftens pkt. 2 og 3 er det forbud mot oppføring av bygninger, brygger, anlegg eller lignende innretninger, hensetting av campingvogn, opplag av båt, framføring av ledninger i luft, på eller i grunnen, uttak eller utfylling av masse, drenering, bruk av kjemiske bekjempningsmidler, forurensning og henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke utfyllende.
1.2 All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.
1.3. Nye plantearter må ikke innføres.
1.4 Dyrelivet på land er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.
1.5 Lavtflyvning under 300 meter er forbudt.
1.6 Nye dyrearter må ikke innføres.
1.7 Hunder må ikke slippes i reservatet i perioden fra og med 1. mars til og med 1. september.
1.8 Camping, teltslaging og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
1.9 I tiden fra og med 15. april til om med 31. juli er all ferdsel i reservatet forbudt. I resten av året skal ferdselen foregå slik at plante- og dyrelivet minst mulig skades og forstyrres. 
2. Bestemmelsene i punkt 1 er ikke til hinder for:
2.1 Militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.2 Ferdsel i forbindelse med fiske for manntallsførte yrkesfiskere med fiskeriregistrerte båter.
2.3 Drift, tilsyn og vedlikehold av fyr, fyrlykter og sjømerker. 
3. Når virksomhet eller tiltak kan gjennomføres uten at det strider mot formålet med vernet, kan forvaltningsmyndigheten på nærmere vilkår gi tillatelse til:
3.1 Nyetableringer av fyrlykter og sjømerker.

V Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det kan utarbeides en forvaltningsplan. Målet med planen vil være å foreslå skjøtsel av naturreservatet i samsvar med verneformålet. Skjøtselen kan omfatte både praktiske tiltak og informasjonsarbeid.

VI Generelle unntak

Forvaltningsmyndighetene kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med fredningen krever det, for bestemte institusjoner eller for bestemte personer når det gjelder vitenskapelige undersøkelser og arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke er i strid med verneformålet.

VII Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet.

VIII Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.