Forskrift om vern av Kalvøya - Ytre Tronderøya som landskapsvernområde med fuglefredning, Lillesand kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-2000-12-15-1464
PublisertII 2000 653
Ikrafttredelse15.12.2000
Sist endretFOR-2002-01-23-89
Endrer
Gjelder forLillesand kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, LOV-1970-06-19-63-§6, LOV-1970-06-19-63-§7, LOV-1970-06-19-63-§14, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Kalvøya - Ytre Tronderøya landskap

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 § 5, jf. § 6, § 7, § 14, § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 23 jan 2002 nr. 89.

I

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 5, jf. §§ 6, 7, 14, 21, 22 og 23, er deler av Kalvøya og deler av Ytre Tronderøya samt enkelte mindre tilliggende øyer i Lillesand kommune, Aust-Agder fylke, vernet ved kgl. res. av 15. desember 2000 som landskapsvernområde med tilhørende fuglelivsfredning under navnet Kalvøya - Ytre Tronderøya landskapsvernområde.

II Avgrensning

Kalvøya - Ytre Tronderøya landskapsvernområde ligger i Lillesand kommune i Aust-Agder fylke. Det samlede arealet er 2.957 da hvorav 2.276 da er sjøareal.

Landskapsvernområdet omfatter følgende gnr./bnr.: 93/1, 93/2, 96/2, 96/17, 103/16, 103/19, 103/50, 103/84, 103/88, 103/96, 103/97, 103/136, 103/179, 103/232, 103/223.

Grensene framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet desember 2000.

Kart og vernebestemmelser skal oppbevares i Lillesand kommune, hos Fylkesmannen i Aust-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Grensene på land skal avmerkes i marka og knekkpunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 23 jan 2002 nr. 89.

III Formål

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et representativt natur- og kulturlandskap med rikt fugleliv og få tekniske inngrep i Aust-Agders kystområde.

IV Vernebestemmelser

1. Området skal være vernet mot alle aktiviteter og inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.
1.1 Med de unntak som følger av forskriftens pkt. 2 og 3 er det forbud mot inngrep som hogst, drenering, uttak eller utfylling av masser, sprengning, framføring av luftledninger, jordkabler og rør utenom eksisterende traséer på land og i sjø, hensetting av campingvogn, opplag av båt, ødeleggelse av kulturminner, herunder steingjerder, henleggelse av avfall, oppføring av bygninger, samt oppføring av anlegg og tekniske innretninger på land og i sjø, herunder bygging av veger, moloer og brygger. Opplistingen er ikke utfyllende.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak kan anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.

1.2. Dyrelivet er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.
1.3. Nye plantearter må ikke innføres.
1.4. Bruk av åpen ild direkte på vegetasjonskledd mark og svaberg er forbudt.
1.5. Motorisert ferdsel til lands og organisert motorisert ferdsel på sjøen er forbudt. Forbudet gjelder også bruk av modellfly, lavtflyving under 300 meter og landing med luftfartøy. 
2. Bestemmelsene i punkt 1 er ikke til hinder for:
2.1 Militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.2 Nødvendig motorisert ferdsel som ledd i landbruksdriften.
2.3 Vanlig motorisert ferdsel i tilknytning til yrkesfiske og fritidsfiske samt nyttetrafikk og fritidstrafikk med båt.
2.4 Bruk og vedlikehold av eksisterende veier.
2.5 Drift, tilsyn og vedlikehold av fyr, fyrlykter og sjømerker. 
3. Bestemmelsene i punkt 1.1 - 1.4 er ikke til hinder for:
3.1 Vedlikehold av eksisterende bygninger, steingjerder og andre anlegg.
3.2 Rydding av busker og kratt på tidligere dyrka mark og langs veger og stier.
3.3 Utmarksbeite i samsvar med vedtatt forvaltningsplan.
3.4 Hogst av ved til eget bruk, i samsvar med vedtatt forvaltningsplan.
3.5 Jakt og fangst etter viltlovens bestemmelser.
3.6 Fiske etter gjeldende bestemmelser. 
4. Når virksomhet eller tiltak kan gjennomføres uten at det strider mot formålet med vernet, kan forvaltningsmyndigheten på nærmere vilkår gi tillatelse til:
4.1 Plukkhogst.
4.2 Oppdyrking og drenering av tidligere dyrka mark.
4.3 Utmarksbeite og vedhogst fram til forvaltningsplan foreligger.
4.4 Etablering av flytende mobile oppdrettsanlegg uten landfortøyning.
4.5. Nyetablering av fyrlykter og sjømerker.

V Forvaltningsplan

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det skal utarbeides en forvaltningsplan. Målet med planen skal være å foreslå tiltak til bruk og skjøtsel av landskapsvernområdet i samsvar med verneformålet. Skjøtselen kan omfatte både praktiske tiltak og informasjonsarbeid.

VI Generelle unntak

Forvaltningsmyndighetene kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med fredningen krever det, for bestemte institusjoner eller for bestemte personer når det gjelder vitenskapelige undersøkelser og arbeider eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i spesielle tilfeller dersom det ikke er i strid med verneformålet.

VII Forvaltningsmyndighet

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområdet.

VIII Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.