Forskrift om fredning av Skårfjellet naturreservat, Sømna kommune, Nordland.

DatoFOR-2000-12-15-1466
PublisertII 2000 658
Ikrafttredelse15.12.2000
Sist endretFOR-2013-02-01-398
Endrer
Gjelder forSømna kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Skårfjellet naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8 jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 1 feb 2013 nr. 398.

I

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et naturområde i Sømna kommune i Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl. res. av 15. desember 2000 under betegnelsen Skårfjellet naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Sømna kommune: 30/2 og 30/3. Naturreservatet dekker et totalareal på 410 daa. Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:7 500, datert Direktoratet for naturforvaltning februar 2013. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Sømna kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka og knekkpunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 1 feb 2013 nr. 398.

III

Formålet med fredningen er å bevare et floristisk variert og artsrikt skogområde av betydelig vitenskapelig interesse, samt den tilhørende fauna.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, gjerder, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Idrettsarrangement, jakthundprøver og annen organisert virksomhet i naturreservatet er forbudt.
5.Motorisert ferdsel er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt.
7.Etablering av nye opplagsplasser for båt er forbudt.
8.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, med unntak av øvelseskjøring i den forbindelse.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Tradisjonell beiting, unntatt beiting med geit. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
4.Jakt og utøvelse av fiske.
5.Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
6.Organiserte fotturer langs den merkede stien til «Olavskilden».
7.Organisert ferdsel i reservatet av universitet, høgskoler, skoler og barnehager i undervisningssammenheng.
8.Etablering av landfester for fartøyer, fiskeredskaper og oppdrettsanlegg.
9.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg, og motorferdsel i forbindelse med dette.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i kap. V, pkt. 4 og 5.
2.Vedhogst til husbehov.
3.Skjøtsel av utmarksbeite i Skåraskaret.
4.Vedlikehold av den merkede stien til «Olavskilden».
5.Bruk av reservatet i forbindelse med reindrift.
6.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i kap. IV, pkt. 4.
7.Etablering av anlegg for Kystverket.
8.Etablering av nye opplagsplasser for båt.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.