Forskrift om fredning av Urskar naturreservat, Bodø kommune, Nordland.

DatoFOR-2000-12-15-1480
PublisertII 2000 689
Ikrafttredelse15.12.2000
Sist endretFOR-2003-09-02-1146
Endrer
Gjelder forBodø kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Urskar naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8 jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 2 sep 2003 nr. 1146.

I

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et naturområde i Bodø kommune, Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 15. desember 2000 under betegnelsen Urskar naturreservat. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987, jf. Miljøverndepartementets brev av 3. november 1988 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning 2. september 2003.

0Endret ved forskrift 2 sep 2003 nr. 1146.

II

Det fredede området berører gnr./bnr.: 105/1 og 106/1. Reservatet dekker et totalareal på 1.169 daa. Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet desember 2000. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Bodø kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene skal koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et område med høy grad av urørthet og særdeles artsrike skogtyper, særlig orkidérik lågurtbjørkeskog, samt den tilhørende fauna.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, gjerder, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Idrettsarrangement, jakthundprøver og annen organisert virksomhet i naturreservatet er forbudt.
5.Motorisert ferdsel er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt.
7.Opplag av båt er forbudt.
8.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, med unntak av øvelseskjøring i den forbindelse.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Tradisjonell beiting, unntatt beiting med geit. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
4.Jakt og utøvelse av fiske.
5.Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
6.Sanking av tørrkvist til oppgjøring av bål.
7.Organisert ferdsel i reservatet av universitet, høgskoler, skoler og barnehager i undervisningssammenheng.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i kap. V pkt. 4 og 5.
2.Nødvendig motorferdsel på frossen, snødekt mark i forbindelse med transport til tilsynshytte og i forbindelse med skogsdrift, herunder vedhogst, utenfor verneområdet i Urskardalen.
3.Vedlikehold av klopper og stein-/stokksetting av våte stipartier over myr.
4.Etablering av vinteropplagsplass for én båt ved Storlivatnet, samt opplag av én båt ved samme vatn.
5.Sanking av stokker og torv til opplagsplass for båt.
6.Bruk av reservatet i forbindelse med reindrift.
7.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i kap. IV pkt. 4.
0Endret ved forskrift 2 sep 2003 nr. 1146.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

X

Denne forskrift trer i kraft straks.