Forskrift om fredning av Arstadlia-Tverrviknakkan naturreservat, Beiarn kommune, Nordland.

DatoFOR-2000-12-15-1482
PublisertII 2000 Nr. 11
Ikrafttredelse15.12.2000
Sist endretFOR-2014-01-13-19
Endrer
Gjelder forBeiarn kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Arstadlia-Tverrviknakkan naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8 jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 14 jan 2002 nr. 68, 13 jan 2014 nr. 19.

I

I medhold av lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et naturområde i Beiarn kommune i Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 15. desember 2000 under betegnelsen Arstadlia-Tverrviknakkan naturreservat.

0Endret ved forskrifter 14 jan 2002 nr. 68, 13 jan 2014 nr. 19.

II

Det fredede område berører gnr./bnr.: 49/2, 49/4, 49/8, 49/25, 50/1, 50/4, 50/6, 50/11 og 100/1. Reservatet dekker et totalareal på 887 daa. Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet desember 2000. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Beiarn kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 14 jan 2002 nr. 68, 13 jan 2014 nr. 19.

III

Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med verdens nordligst kjente almeforekomst i Arstadlia med ekstremt frodig og artsrikt planteliv, nasjonalt verneverdig kalkfuruskog i Tverrviknakkan med rike orkidéforekomster samt mellomliggende kalkberg i Stihammaren med hyppig forekomst av låglandsbjørk og mange andre kravfulle planter. Videre er formålet å bevare den tilhørende fauna.

0Endret ved forskrift 13 jan 2014 nr. 19.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, gjerder, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Idrettsarrangement, jakthundprøver og annen organisert virksomhet i naturreservatet er forbudt.
5.Motorisert ferdsel er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt.
7.Etablering av nye opplagsplasser for båt er forbudt.
8.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
0Endret ved forskrift 13 jan 2014 nr. 19.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, med unntak av øvelseskjøring i den forbindelse.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Tradisjonell beiting, unntatt beiting med geit. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
4.Jakt og utøvelse av fiske.
5.Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
6.Organisert ferdsel i reservatet av universitet, høgskoler, skoler og barnehager i undervisningssammenheng.
7.Etablering av landfester for fartøyer, fiskeredskaper og oppdrettsanlegg.
8.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg, og motorferdsel i forbindelse med dette.
0Endret ved forskrift 13 jan 2014 nr. 19.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i kap. V, pkt. 4 og 5.
2.Skjøtsel og uttak av plantede trær, og nødvendig motorferdsel på frosset eller snødekt mark i den forbindelse.
3.Vedhogst til husbehov.
4.Tilrettelegging og vedlikehold av fiskestien i søndre del av Tverrviknakkan.
5.Bruk av reservatet i forbindelse med reindrift.
6.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i kap. IV, pkt. 4.
7.Etablering av nye opplagsplasser for båt.
8.Etablering av anlegg for Kystverket.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 13 jan 2014 nr. 19.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.