Forskrift om fredning av Hopvasslia naturreservat, Steigen kommune, Nordland.

DatoFOR-2000-12-15-1487
PublisertII 2000 704
Ikrafttredelse15.12.2000
Sist endretFOR-2005-01-26-41
Endrer
Gjelder forSteigen kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Hopvasslia naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8 jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 26 jan 2005 nr. 41.

I

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et naturområde i Steigen kommune i Nordland fylke fredet som naturreservat ved kgl. res. av 15. desember 2000 under betegnelsen Hopvasslia naturreservat.

II

Det fredede området berører gnr./bnr. 113/1, 113/2, 113/4, 113/5 og 113/12. Reservatet dekker et totalareal på 541,3 daa. Grensene for naturreservatet fremgår på kart i målestokk 1:7 500, datert Miljødirektoratet mars 2015. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Steigen kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene skal koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 26 jan 2005 nr. 41, 2 mars 2015 nr. 176..

III

Formålet med fredningen er å bevare en klimatisk svært gunstig løvskogsli med store innslag av sørlig-varmekjære plantearter, samt den tilhørende fauna.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing av trær er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, gjerder, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, drenering og annen form for tørrlegging, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Idrettsarrangement, jakthundprøver og annen organisert virksomhet i naturreservatet er forbudt.
5.Motorisert ferdsel er forbudt. Start og landing med luftfartøy er forbudt.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt.
7.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
0Endret ved forskrift 2 mars 2015 nr. 176.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, med unntak av øvelseskjøring i den forbindelse.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Tradisjonell beiting, unntatt beiting med geit. Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
4.Jakt.
5.Vedlikehold av bygninger og anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
6.Organisert ferdsel i reservatet av universitet, høgskoler, skoler og barnehager i undervisningssammenheng.
0Endret ved forskrift 2 mars 2015 nr. 176.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i kap. V, pkt. 4 og 5.
2.Skjøtsel og uttak av plantede trær, og nødvendig motorferdsel på frosset eller snødekt mark i den forbindelse.
3.Vedhogst til husbehov.
4.Bruk av reservatet i forbindelse med reindrift.
5.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i kap. IV, pkt. 4.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det bør utarbeides forvaltningsplan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, og arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlig tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 2 mars 2015 nr. 176.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.