Forskrift om fredning av Dypen naturreservat, Saltdal kommune, Nordland.

DatoFOR-2000-12-21-1506
PublisertII 2000 737
Ikrafttredelse21.12.2000
Sist endret
EndrerFOR-1989-09-08-895
Gjelder forSaltdal kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Dypen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er furuskogen mellom Viskisbekken og Dypenåga i Lønsdal i Saltdal kommune i Nordland, fredet som naturreservat ved kgl. res. av 21. desember 2000 under betegnelsen Dypen naturreservat.

II

Det fredete området berører gnr./bnr.: 73/1 (Statskog SF). Reservatet dekker et totalareal på ca. 6.855 dekar.

Grensene for reservatet fremgår av kart i målestokk (1:15.000), datert Miljøverndepartementet desember 2000. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Saltdal kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare en relativt lite påvirket furuforekomst, med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området:

-er et velegnet typeområde for furuskogen i regionen og dens typiske plante- og dyreliv,
-har forekomster av gammel og storvokst furuskog, hvor særlig de østre deler er lite påvirket,
-har betydelige forekomster av tørrgadd og læger.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av luftledninger, gjerder, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt.
5.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt.
7.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
8.Bålbrenning er forbudt, med unntak av bålbrenning med medbrakt brensel på snødekt mark og bålbrenning på faste, merkede bålplasser med medbrakt/tilbrakt brensel.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, med unntak av øvelseskjøring i tilknytning til slike formål.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fiske.
4.Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
5.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
6.Oppføring av nødvendige midlertidige gjerder for bruk i reindriften.
7.Motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i kap. V, pkt. 3 og 5.
2.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med grunneiernes og reindriftens næringsutøvelse.
4.Nødvendig motorferdsel på snødekt mark til eksisterende hytter i området.
5.Skjøtsel og hogst av plantede trær og etablerte plantefelt, og nødvendig motorferdsel på vinterføre i den forbindelse.
6.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i kap. IV, pkt. 4.
7.Merking og vedlikehold av noen sentrale turstier gjennom området.
8.Restaurering av kulturminner.
9.Etablering av nødvendige faste raste- og bålplasser ved mye benyttede ferdselsårer gjennom området.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves kgl. res. av 8. september 1989 nr. 895 om vern av Saltfjellet landskapsvernområde, Saltdal og Rana kommuner, Nordland, for det areal som nå omfattes av Dypen naturreservat.