Forskrift om fredning av Junkerdalsura naturreservat, Saltdal kommune, Nordland.

DatoFOR-2000-12-21-1508
PublisertII 2000 742
Ikrafttredelse21.12.2000
Sist endret
EndrerFOR-1935-05-16
Gjelder forSaltdal kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Junkerdalsura naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et skogs- og fjellområde på strekningen Storjordlia - Tuva - Bibeldalen - Junkerdalsura - Solvåglia vest for Solvågbekken, i Saltdal kommune i Nordland, fredet som naturreservat ved kgl. res. av 21. desember 2000 under betegnelsen Junkerdalsura naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 49/2,3, 71/2, 71/3 (private eiere), og 64/, 69/, 72/ og 73/ (Statskog SF). Reservatet dekker et totalareal på ca. 13.725 dekar.

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk (1:17.500), datert Miljøverndepartementet desember 2000. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Saltdal kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare en skogsli fra dalbunn til snaufjell med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området:

-domineres av rike barskogs- og lauvskogstyper og rike vegetasjonstyper,
-har stor botanisk artsrikdom med floristisk og plantegeografisk interessante arter, varmekjære innslag, sjeldne, krevende, og sårbare/truede arter,
-har en av Nordens største kalkbjørkeskoger, og
-utgjør en viktig del av en av Norges mest kjente plantelokaliteter.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av luftledninger, gjerder, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt.
5.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom gammelveien langs Junkerdalselva, er forbudt.
7.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
8.Bålbrenning er forbudt, med unntak av bålbrenning på faste, merkede bålplasser med medbrakt/tilbrakt brensel, herunder bålplass i Trekta.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, med unntak av øvelseskjøring i tilknytning til slike formål.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fiske.
4.Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
5.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
6.Oppføring av nødvendige midlertidige gjerder for bruk i reindriften.
7.Motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
8.Motorferdsel og annen bruk, samt løpende vedlikehold av offentlige veier som går gjennom reservatet.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i kap. V, pkt. 3 og 5.
2.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
3.Nødvendig motorferdsel med snøscooter på snødekt mark i forbindelse med grunneiernes næringsutøvelse, samt tilsvarende nødvendig transport til de to skogshusværene i området.
4.Skjøtsel og hogst av plantede trær og etablerte plantefelt, og nødvendig motorferdsel på snødekt mark i den forbindelse.
5.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i kap. IV, pkt. 4.
6.Merking og vedlikehold av noen sentrale turstier gjennom området.
7.Omlegging av traseen for Rv 77 fra Storjord til Junkerdal i henhold til vedtatt veiplan, samt anleggelse av massedeponi fra tunneldriften ifølge samme plan.
8.Etablering av nødvendige faste raste- og bålplasser ved mye benyttede ferdselsårer gjennom området.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndighetene bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves kgl. res. av 16. mai 1935 om opprettelse av Junkerdalen - Balvatnet fredningsfelt for de arealer som nå omfattes av Junkerdalsura naturreservat.