Forskrift om fredning av Veikdalen naturreservat, Sørfold kommune, Nordland.

DatoFOR-2000-12-21-1515
PublisertII 2000 759
Ikrafttredelse21.12.2000
Sist endretFOR-2015-03-05-202
Endrer
Gjelder forSørfold kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Veikdalen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 5 mars 2015 nr. 202.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, er en isolert fjellfuruforekomst beliggende mellom Nedre og Øvre Veikdalsvatn i Sørfold kommune i Nordland, fredet som naturreservat ved kgl. res. av 21. desember 2000 under betegnelsen Veikdalen naturreservat.

II

Det fredete området berører gnr./bnr.: 93/1 (Statskog SF). Reservatet dekker et totalareal på ca. 3 233 dekar.

Grensene for reservatet fremgår av kart i målestokk 1:15 000, datert Miljødirektoratet mars 2015. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Forskriften med kart oppbevares i Sørfold kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 5 mars 2015 nr. 202.

III

Formålet med fredningen er å bevare en isolert og lite påvirket furuforekomst med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området:

-har urskogsnær fjellfuruskog med en variasjonsrik bunnvegetasjon,
-har rikelig med tørrgadd og en hel del læger.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av luftledninger, gjerder, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt.
5.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt.
7.Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
8.Bålbrenning er forbudt.
0Endret ved forskrift 5 mars 2015 nr. 202.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, med unntak av øvelseskjøring i tilknytning til slike formål.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fiske.
4.Tradisjonell beiting. Miljødirektoratet kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
5.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
6.Oppføring av nødvendige midlertidige gjerder for bruk i reindriften.
7.Motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med reindrift.
0Endret ved forskrift 5 mars 2015 nr. 202.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i kap. V, pkt. 3 og 5.
2.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med grunneiernes og reindriftens næringsutøvelse.
4.Avgrenset bruk av reservatet som angitt i kap. IV, pkt. 4.
5.Merking og vedlikehold av noen sentrale turstier gjennom området.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 5 mars 2015 nr. 202.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.