Forskrift om fredning av Bekkenesholmen naturreservat, Tysfjord kommune, Nordland.

DatoFOR-2000-12-21-1518
PublisertII 2000 767
Ikrafttredelse21.12.2000
Sist endretFOR-2002-01-28-104
Endrer
Gjelder forTysfjord kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Bekkenesholmen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 28 jan 2002 nr. 104.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22, § 23, er Bekkenesholmen, beliggende i ytre del av Tysfjorden i Tysfjord kommune i Nordland, fredet som naturreservat ved kgl.res av 21. desember 2000 under betegnelsen Bekkenesholmen naturreservat. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572, jf. Miljøverndepartementets vedtak av 8. november 1988 om delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning, er forskriften endret av Direktoratet for naturforvaltning den 28. januar 2002.

0Endret ved forskrift 28 jan 2002 nr. 104.

II

Det fredete området berører gnr./bnr.:1 (Statskog SF). Reservatet dekker et totalareal på ca 435 dekar. Grensene for reservatet fremgår av kart i målestokk (1:25.000), datert Miljøverndepartementet desember 2000. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. Forskriften med kart oppbevares i Tysfjord kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

0Endret ved forskrift 28 jan 2002 nr. 104.
1Det finnes ikke noe gnr. for Bekkenesholmen som er en øy.

III

Formålet med fredningen er å bevare en fattig, kortvokst og glissen kystfuruforekomst med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området er lite påvirket og representerer en typisk utforming av fattig kystfuruskog.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av luftledninger, gjerder, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt.
5.Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning er forbudt.
7.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, med unntak av øvelseskjøring i tilknytning til slike formål.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Fiske.
4.Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
5.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
6.Bruk av nedfalt virke, tørre kvister og drivved til bål, med unntak av tørrfuruer.
7.Etablering av landfester for fartøyer, fiskeredskaper og oppdrettsanlegg.
8.Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg, og motorferdsel i forbindelse med dette.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i kap. V, pkt. 3 og 5.
2.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
3.Opplag av båt.
4.Etablering av anlegg for Kystverket.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.