Forskrift om fredning av Forfjorddalen naturreservat, Andøy og Sortland kommuner, Nordland.

DatoFOR-2000-12-21-1520
PublisertII 2000 771
Ikrafttredelse21.12.2000
Sist endretFOR-2016-06-22-804
Endrer
Gjelder forAndøy og Sortland kommuner, Nordland.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Forfjorddalen naturreservat

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 22 juni 2016 nr. 804.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et stort dalføre med skog- og myrområder sør for Forfjorden, nordvest på Hinnøya, i Andøy og Sortland kommuner i Nordland, fredet som naturreservat ved kgl. res. av 21. desember 2000 under betegnelsen Forfjorddalen naturreservat.

II

Det fredede området berører følgende gnr./bnr.: Andøy kommune: 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/12, 15/18, 15/30, 15/31, 15/32, 15/35, 15/38, 15/42, 15/73, 15/75 og 15/101. Sortland kommune: 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/6, 26/7, 26/8, 26/10, 26/11, og et sameie under gnr. 26. Reservatet dekker et totalareal på ca. 9 039 dekar.

Grensene for reservatet fremgår av kart i målestokk 1:25 000, datert Miljødirektoratet juni 2016. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Kartet og forskriften oppbevares i Andøy kommune, i Sortland kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 22 juni 2016 nr. 804.

III

Formålet med fredningen er å bevare et stort dalføre med sine skogs- og myrområder med alt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at området:

-er den største av de nordvestligste furuskogslokalitetene i Norge,
-har noen av de eldste furutrær i Skandinavia med alder over 700 år,
-har en relativt lite påvirket furuskog med et mangfold av vegetasjonstyper.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres. Planting eller såing er ikke tillatt.
2.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, hensetting av campingvogner, brakker o.l., fremføring av luftledninger, gjerder, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt.
5.Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
6.Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veger, er forbudt.
7.Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av reservatet.
8.Etablering av nye opplagsplasser for båt er forbudt.
9.Bålbrenning er forbudt, med unntak av bålbrenning med medbrakt brensel.

V

Bestemmelsene i kap. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed, med unntak av øvelseskjøring i tilknytning til slike formål.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Jakt og fiske.
4.Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
5.Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet. Dette inkluderer rydding i og langs trasé for kraftlinje, samt drift, vedlikehold og fornyelse av kraftledninger, unntatt oppgradering som innebærer bredere linjetrasé.
6.Oppføring av nødvendige midlertidige gjerder for bruk i reindriften.
7.Motorferdsel på snødekt mark i forbindelse med reindrift.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i kap. V, pkt. 3 og 5, og i forbindelse med tilsyn av kraftlinje.
2.Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
3.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med grunneiernes og reindriftens næringsutøvelse, samt nødvendig motorferdsel til eksisterende hytte i området.
4.Skjøtsel og hogst av plantede trær og etablerte plantefelt, og nødvendig motorferdsel på snødekt mark i den forbindelse.
5.Oppsetting av nødvendige midlertidige gjerder for bruk i reindriften.
6.Etablering av nødvendige faste raste- og bålplasser ved mye benyttede ferdselsårer gjennom området.
7.Oppgradering av kraftledninger som innebærer bredere linjetrasé.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

X

Denne forskriften trer i kraft straks.